Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 720/14.1.2008 Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α’.

(Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α’.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  10563
Πληροφορίες
Τηλ. : 210 3741219   


Αθήνα   14  Ιανουαρίου  2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 720

Προς : Περιφέρειες της χώρας
          Δ/νσεις Αλλοδαπών και
          Μετανάστευσης
          (με την παράκληση να κοινοποιηθεί
          άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας
          αρμοδιότητας)
               

               
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α’

   
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ/263/Α/23.11.2007 δημοσιεύτηκε ο ν.3613/07 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
   
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για την εφαρμογή των οποίων θα εκδοθεί σύντομα ερμηνευτική εγκύκλιος.
   
Επί του παρόντος και δεδομένου ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.3613/07, η οποία αντικαθιστά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, δεν υφίσταται πλέον αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου διαδικασία εξαγοράς,  θα θέλαμε να γνωρίσουμε στους αρμόδιους για θέματα υπηκόων τρίτων χωρών, υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, ότι μπορούν να προβούν σε αντικατάσταση των βεβαιώσεων καταχώρισης που έχουν χορηγήσει στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων, και στους οποίους δεν έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο για την εξαγορά των υπολειπομένων ημερών/μηνών ασφάλισης από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, με βεβαιώσεις τύπου Α’.
   
Ομοίως και σε περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή των  διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ.53/2007 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας είχαν προβεί σε αντικατάσταση των βεβαιώσεων καταχώρισης με βεβαιώσεις τύπου Α’, θέτοντας επί του σώματος της βεβαίωσης σχετική επισημείωση ότι   προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής, πρέπει να προβούν σε εξαγορά υπολειπόμενων ημερών / μηνών εργασίας, μέχρι την 30.9.2007, μπορούν, προκειμένου  να αποφευχθούν  προβλήματα σε τυχόν  έξοδο και επανείσοδο των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, να προβούν σε εκ νέου αντικατάσταση, χωρίς την επίθεση της επισημείωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο για την εξαγορά από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                                                                                                   
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο