Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2009 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 418/2007 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου από τους επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία, εφόσον χρησιμοποιούν ορχήστρα ή στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική. Φορολογικός έλεγχος τέτοιας επιχείρησης και επιβολή προστίμου για μη έκδοση εισιτηρίων. Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την υποχρέωση της αναιρεσείουσας να εκδίδει εισιτήριο εισόδου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 8549/2000 ΤρΔΠρΑθ).

(Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου από τους επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία, εφόσον χρησιμοποιούν ορχήστρα ή στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική. Φορολογικός έλεγχος τέτοιας επιχείρησης και επιβολή προστίμου για μη έκδοση εισιτηρίων. Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την υποχρέωση της αναιρεσείουσας να εκδίδει εισιτήριο εισόδου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 8549/2000 ΤρΔΠρΑθ).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου από τους
επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία, εφόσον
χρησιμοποιούν ορχήστρα ή στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική. Φορολογικός
έλεγχος τέτοιας επιχείρησης και επιβολή προστίμου για μη έκδοση εισιτηρίων.
Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την υποχρέωση της
αναιρεσείουσας να εκδίδει εισιτήριο εισόδου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την
αριθμ. 8549/2000 ΤρΔΠρΑθ).Αριθμός 418/2007

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Φεβρουαρίου 2006, με την εξής σύνθεση: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Αικ.
Συγγούνα, Ι. Γράβαρης, Σύμβουλοι, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ι. Σύμπλης, Πάρεδροι. Γραμματέας Μ. Μπερδεμπέ, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 9 Νοεμβρίου 2001 αίτηση: των: 1) λυθείσης ......... .......... με την επωνυμία ".. ................ & ... ....», που εδρεύει στους ........ ........... ....... (..................
...), 2) ......... συζ. ........ ..............., διαχειρίστριας της λυθείσης ως άνω εταιρείας, οι οποίες παρέστησαν με τη δικηγόρο Δέσποινα Καλογήρου (Α.Μ. 9881), που την διόρισαν με ειδικό πληρεξούσιο,
κατά του .......... ..........., ο οποίος παρέστη με τον Γεώργιο Καρακώστα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείουσες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ'αριθ. 8549/2000 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Αικ. Συγγούνα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια των αναιρεσειουσών, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να
γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου Α. 3285530, 3285531, 3285532, 3285533 και 3285534/2001) ζητείται η αναίρεση της αποφάσεως 8549/2000 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε έφεση της πρώτης αιτούσας κατά της αποφάσεως 590/1998 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει εν μέρει μόνο δεκτή προσφυγή της, είχε μεταρρυθμισθεί η απόφαση 245/1994 επιβολής προστίμου ΚΒΣ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων και είχε περιορισθεί το επιβληθέν σ'αυτήν πρόστιμο στο ποσό των 13.120.000 δραχμών.

2. Επειδή, η αίτηση ασκείται παραδεκτώς από μόνη την πρώτη αιτούσα υπό εκκαθάριση ........... ........, εκπροσωπούμενη από τη φερόμενη ως δεύτερη αιτούσα, εκκαθαρίστρια αυτής.

3. Επειδή, με τις διατάξεις της 1072823/513/0015/22.6.1994 (ΦΕΚ Β 506) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 38 (υποπεριπτ. γη της περιπτ. γ' και της περιπτ. δ) του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α'84) ορίζεται ότι: 1. Από της 11ης Ιουλίου 1994 επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης κατ' άτομο εισιτηρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω, στους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους (κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα, κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, καφωδεία, δισκοθήκες, μπουάτ, παμπ, μπαρ, piano bar restaurant και λοιπά συναφή) στα οποία παρέχεται ψυχαγωγία, συνδυαζόμενη ή μη με χορό ή ακρόαση, και προσφορά φαγητού και ποτού ή μόνο ποτού, εφόσον χρησιμοποιούν ορχήστρα με τουλάχιστον τρία όργανα ή ηλεκτρονική ή στερεοφωνική μουσική. Δεν υπάγονται στην πιο πάνω υποχρέωση οι εκμεταλλευτές καταστημάτων, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο στερεοφωνική μουσική, εφόσον αυτή δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της λειτουργίας τους (εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, καφετέριες, και λοιπά συναφή). 2. Για κάθε εισερχόμενο στο κατάστημα ή άλλο χώρο πελάτη, κατά την ώρα της εισόδου εκδίδεται θεωρημένο τρίπτυχο εισιτήριο εισόδου, με ενιαία, αύξουσα και κατά χρονολογική σειρά αρίθμηση (άρθρο 18 παρ. 6 του ΚΒΣ), χωρίς δυνατότητα χρήσης διαφορετικών σειρών, στο οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ: α) ο τίτλος του στοιχείου, β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη γ) Η ημερομηνία έκδοσης  8. Τα εκδιδόμενα με αξία εισιτήρια αποτελούν φορολογικά στοιχεία εισόδου και καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ. Κατά το σερβίρισμα εκδίδονται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία και στις περιπτώσεις που αναγράφεται αξία επί των εισιτηρίων, αυτή συμψηφίζεται με την αξία των προσφερομένων ειδών και εμφανίζεται ως δραχμική «έκπτωση» με την ένδειξη «αξία εισιτηρίου» στην εκδιδόμενη από τη φορολογική ταμειακή μηχανή ή τον H/Y απόδειξη ή στο τιμολόγιο δελτίο αποστολής. Σε περίπτωση που η αξία των καταναλωθέντων ειδών είναι μικρότερη από την αξία του εισιτηρίου, στο εκδιδόμενο κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, ως αξία των ειδών αναγράφεται η αξία του εισιτηρίου. ... 10. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλονται σεβάρος των υποχρέων σε έκδοση οι προβλεπόμενες από τον ΚΒΣ κυρώσεις . Τέλος με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ΚΒΣ ορίζεται ότι: Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα αυτού τιμωρείται για κάθε είδος παράβασης με πρόστιμο μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, αν πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων δεύτερης κατηγορίας.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε τα εξής: «κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδια όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Α. Αθηνών την 20.9.94, ημέρα
Σάββατο και ώρα 23.30 στην επιχείρηση της ήδη εκκαλούσας με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση .... .... με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την παροχή ψυχαγωγίας με ηλεκτρονική στερεοφωνική μουσική, με προσφορά ποτού κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και καφέ τις πρωϊνές και έδρα την οδό ................ αρ. ...  .... ........., διαπιστώθηκε ότι α) κατά την ώρα του ελέγχου βρίσκονταν μέσα στην επιχείρηση 213 άτομα (πελάτες) για τα οποία δεν είχε εκδόσει αντίστοιχα εισιτήρια εισόδου β) για 115 άτομα (πελάτες) στους οποίους είχαν διατεθεί διάφορα ποτά όπως ουΐσκυ, μαρτίνι καμπάρι κ.λ.π. συνολικής αξίας 138.000 δραχμών (1.200 δραχμών έκαστον) δεν είχαν εκδοθεί αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορολογική ταμειακή μηχανή ν.1809/88. (πρβλ. την με ημερομηνία 29.9.94 έκθεση ελέγχου των ελεγκτών ... ............, .... ............ και ... ......)». Κατόπιν αυτών, η φορολογική αρχή με την ανωτέρω πράξη της επέβαλε σε βάρος της αναιρεσείουσας πρόστιμο 12.780.000 δραχμών για μη έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε 213 περιπτώσεις και πρόστιμο 6.900.000 δραχμών για το λόγο ότι σε 115 περιπτώσεις δεν εξέδωσε αποδείξεις λιανικής πώλησης. Τα πρόστιμα αυτά μειώθηκαν πρωτοδίκως, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε 8.520.000 και 4.600.000 δραχμές αντίστοιχα (13.120.000 δραχμές συνολικά). Η αναιρεσίβλητη με την έφεσή της ισχυρίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είχε υποχρέωση να εκδίδει εισιτήρια εισόδου, γιατί η επιχείρησή της είναι μικτό κατάστημα με χαρακτηριστικά καφενείου αφενός και μπαρ αφετέρου και η χρησιμοποίηση στερεοφωνικής μουσικής δεν είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καταστήματος.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε με την ακόλουθη αιτιολογία: «Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της με ημερομηνία 29.9.94 έκθεσης ελέγχου η επιχείρηση (..... ....) της εκκαλούσας παρέχει στους πελάτες στερεοφωνική  ηλεκτρονική μουσική χωρίς να διαθέτει ορχήστρα και το χαρακτηριστικό της γνώρισμα είναι η παροχή ψυχαγωγίας με ηλεκτρονική  στερεοφωνική μουσική με προσφορά ποτού κατά της απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες (και καφέ τις πρωϊνές) και συνεπώς κατά την έννοια των διατάξεων της ΑΥΟ 1072823/513/0015 ΠΟΛ.1159/94 όφειλε να εκδίδει εισιτήρια εισόδου, αφού και σε περίπτωση χρησιμοποίησης στερεοφωνικής μουσικής η επιχείρηση υποχρεούται να εκδίδει αυτά εάν η μουσική αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής». Στη συνέχεια, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αφού απέρριψε και τους λοιπούς ισχυρισμούς της εφέσεως (σχετικούς με τον αριθμό των ατόμων για τα οποία κρίθηκε ότι έπρεπε να είχαν εκδοθεί εισιτήρια, την αξία των εισιτηρίων και την αξία των ποτών για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις) έκρινε ως εξής: «το Δικαστήριο λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι, η εκκαλούσα που εκμεταλλεύεται .... .... με χαρακτηριστικό γνώρισμα την παροχή ψυχαγωγίας με ηλεκτρονική στερεοφωνική μουσική με προσφορά ποτού κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες (και καφέ κατά τις πρωϊνές), σε 213 περιπτώσεις δεν εξέδωσε εισιτήρια εισόδου σε αντίστοιχους πελάτες που βρίσκονταν στην επιχείρηση κατά την ώρα του ελέγχου (23.30), κατά παράβαση των διατάξεων της ΑΥΟ 1072823/513/0015/ΠΟΛ.1159/94 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του Π.Δ. 186/92 και ότι περαιτέρω σε 115 περιπτώσεις πελατών, στους οποίους είχαν διατεθεί ποτά, αξίας 1.200 δραχμών εκάστου, δεν εξέδωσε αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορολογική ταμειακή μηχανή, κρίνει ότι, υπέπεσε στις αποδιδόμενες σ'αυτήν παραπάνω παραβάσεις ».

Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την κρίση της ότι η στερεοφωνική μουσική αποτελούσε το χαρακτηριστικό γνώρισμα της επιχείρησης της αναιρεσείουσας και ότι, επομένως, η αναιρεσείουσα είχε υποχρέωση εκδόσεως εισιτηρίων εισόδου, αφού, για το ζήτημα, για το οποίο η αιτούσα εταιρεία είχε προβάλει τον πιο πάνω λόγο έφεσης, δεν εκφέρει δική της αιτιολογημένη κρίση ούτε περιγράφει τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό που βάσιμα προβάλλεται, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και η προσβαλλόμενη απόφαση να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την επιβολή προστίμου για μη έκδοση εισιτηρίων εισόδου.

5. Επειδή, μετά την αναίρεση της προσβαλλόμενης κατά το ανωτέρω μέρος πρέπει αυτή να αναιρεθεί και κατά τα λοιπά, δεδομένου ότι η ύπαρξη ή μη εισιτηρίου αποτελεί στοιχείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά την κρίση για την επιβολή του προστίμου για μη έκδοση αποδείξεων για τα ποτά, ενόψει της ανωτέρω διατάξεως της παραγράφου 8 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ'αυτήν η αξία του εισιτηρίου αφαιρείται από την απόδειξη.

6. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, η προσβαλλόμενη απόφαση να αναιρεθεί και η υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

 

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.

Αναιρεί την απόφαση 8549/2000 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο και παραπέμπει την υπόθεση, σύμφωνα με το διατακτικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου, και  Επιβάλλει σε βάρος του Δημοσίου τη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Β΄ Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2007.

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας

Φ. Στεργιόπουλος Π. Στεργιοπούλου

Π.Β. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο