Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ. 17733/06/13.11.2006 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

(Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Α' Τμήμα Αδειών Παραμονής

 

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Τ.Κ. 10563 Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103221053

Fax: 2103223335

e-mail: [email protected]

 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2006

Α.Π.: 17733/06

 

Προς:

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών

Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη

 

Θέμα: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ15-ΟΙΚ 19668/06.09.06 έγγραφό σας

 

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά του υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η είσοδος και διαμονή ρυθμίζεται από τον ν.3386/05 (Φ.Ε.Κ. 212Α' /23.08.05), ισχύουν τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 84, παρ. 1 του ανωτέρου νόμου ορίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Συνεπώς, προκειμένου να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής υπηκόου τρίτης χώρας πρέπει να προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές διαβατήριο σε ισχύ και: α) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου στη Χώρα είναι η ολιγοήμερη παραμονή: τουριστική θεώρηση εισόδου σε ισχύ ή ανοιχτό τρίμηνο που δεν έχει λήξει από τη σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που προέρχονται από χώρες που δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου ή σφραγίδα παράτασης των ανωτέρω μέχρι έξι μήνες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 70, ν.386/2005). β) στην περίπτωση που ο σκοπός της εισόδου στη Χώρα είναι η μόνιμη διαμονή: εθνική θεώρηση εισόδου σε ισχύ για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 ή ισχύουσα άδεια διαμονής ή δελτίο διαμονής (άρθρο 9, παρ.3 ν.3386/2005) η βεβαίωση (χρώματος μπλέ) ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι κάτοχοι της βεβαίωσης αυτής θεωρούνται ότι διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους (άρθρο 11, παρ.4 του ν. 3386/2005).

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 84 του ν.3386/05 εξαιρείται σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου άρθρου, η περίπτωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προυπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ'οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Αναφορικά με τους ομογενείς και τους συζύγους ομογενών προερχομένων από Αλβανία που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από το οποίο αδειοδοτούνται και στο οποίο κοινοποιείται το παρόν για τις δικές του ενέργειες.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                          Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Π.ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ                                                                                         Γ. ΒΑΛΑΔΩΡΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο