Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27.7.2006 Επικύρωση αντιγράφων των διαβατηρίων που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία.

(Επικύρωση αντιγράφων των διαβατηρίων που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Ταχ.Δνση: Βασ. Σοφίας 15               
Ταχ.Κώδ. 10674, Αθήνα                         
Πληροφορίες: Έφη Στεφοπούλου   
Τηλ.: 210-3393115                                                             
Φαξ : 210-3393100       
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομήςΑθήνα, 27 Ιουλίου 2006            
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409


Θέμα: «Επικύρωση αντιγράφων των διαβατηρίων που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία.»


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -, εγγράφως ή προφορικά, από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, λοιπές Υπηρεσίες καθώς και πολίτες, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων των διαβατηρίων που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία και προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε ερώτημα της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους Πολίτη του ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο υποβλήθηκε για την αποσαφήνιση σχετικά με τη δυνατότητα των Διοικητικών Αρχών και των Κ.Ε.Π. να επικυρώνουν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν.2690/99 (ΦΕΚ45/τεύχος Α’), φωτοαντίγραφα διαβατηρίων που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.3103/2003, με το αριθμ. πρωτ. 7011/10/2-β/3-7-2006 έγγραφο επισημαίνει τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), όπως ισχύει, έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις των εκδιδομένων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων, σύμφωνα με τον ν.3103/2003.
Ως εκ τούτου, όλες οι Διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε επικύρωση αντιγράφων των εκδιδόμενων από την Ελληνική Αστυνομία διαβατηρίων.

Β. Όσον αφορά στην επικύρωση αντιγράφων των διαβατηρίων που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της 05-10-1961 και του ν.1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α’), η ανωτέρω Υπηρεσία στο ίδιο έγγραφό της αναφέρει ότι στην περίπτωση αυτή οι οικείοι Διευθυντές ή αρμόδιοι Υποδιευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων προβαίνουν στη θεώρησή τους, προκειμένου στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αυτά στις αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή Περιφέρειες, για τοποθέτηση της σφραγίδας APOSTILLE – ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας – www.gspa.gr - στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση /Οργάνωση / Επικύρωση Αντιγράφων.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
 
                           


Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ευαγγελία Βασιλείου


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο