Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ. 29684/5.11.2008 Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

(Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ


Ταχ.Δνση        : Βασ. Σοφίας 15       
Ταχ.Κώδ.        : 10674, Αθήνα
Πληροφορίες   : Σοφία Παπαδάκη                     
Τηλέφωνα      : 213 –1313115, -106, -113, -108                                                                 
FAX               : 210-3389147   
ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών


Αθήνα,  5  Νοεμβρίου 2008.
Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ. 29684ΘΕΜΑ: "Επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικής εκπαίδευσης."


Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκέντρωσε και κατέγραψε ερωτήματα που υποβλήθηκαν, εγγράφως και προφορικά, ιδίως από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθώς και παράπονα από πολίτες, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων (ιδιωτικά έγγραφα).

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά και στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση, αξιοποίησε τη δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16-6-2005), για την εξαίρεση εγγράφων από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην έκδοση της αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13-10-2008 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2171/τ.Β΄/22-10-2008.

Ειδικότερα, η εν λόγω Κ.Υ.Α. ορίζει ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επικυρώνονται από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.

Άμεση συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η ευελιξία στη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων των εν λόγω ιδιωτικών εγγράφων και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς κόστος για τον πολίτη.

Είναι προφανές ότι η επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων αυτών, από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ δεν καταργεί το δικαίωμα των πολιτών να προσέρχονται και στους δικηγόρους για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.Δ.3026/1954 «Κώδικας περί Δικηγόρων», «ο Δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδη επικεκυρωμένα υπ΄ αυτού αντίγραφα των παρ΄ αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ως υπεύθυνος περί της ακρίβειας αυτών».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, καλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.

Επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.

Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη Δημόσια Διοίκηση.   


Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr-, στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη / Επικύρωση Αντιγράφων Εγγράφων.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ


   
     ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο