Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/5428/25.2.2008 Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση.

(Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                               
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ            
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                         
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                                                                                                                         

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/5428Ταχ. Δ/νση     : Bας. Σοφίας 15                
Τ.Κ.              : 106 74, Αθήνα                                       
Πληροφορίες  : Σ. Γαλάνη                          
Τηλέφωνο      : 213-1313102                                          
Email            : [email protected]

ΠΡΟΣ : ΄Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών                                                                                                                                                               
                                                                                      
                                           
                              .                                                                                                                                                                                           
ΘΕΜΑ: «Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση»


Με αφορμή ερωτήματα πολιτών σχετικά με τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεών τους από τη Διοίκηση και ειδικότερα όσον αφορά στην προθεσμία παροχής πληροφοριών, σας διευκρινίζουμε τα εξής :

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1943/1991, ορίζεται ότι πληροφορίες , πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δίδονται αμέσως και πάντως σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις  δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία.

 Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2690/1999, ορίζεται ρητά ότι «οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί».

 Με  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3242/2004, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τίθεται ο γενικός κανόνας, ότι όλες οι ως άνω υπηρεσίες πρέπει  να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις μέσα στην προθεσμία των πενήντα (50) ημερών, κατ΄ ανώτατο όριο, εφόσον από ειδικές διατάξεις  δεν προβλέπονται διαφορετικές προθεσμίες.

Επομένως,  από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι  η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αφορά πλέον μόνο στη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,

Επισημαίνεται, όμως,  ότι για διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην απλή παροχή πληροφοριών, για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια έρευνας,  συλλογή στοιχείων ή εξέταση αυτών κ.λ.π., είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε αυτά   να διεκπεραιώνονται άμεσα και σε καμία περίπτωση  να μην εξαντλούνται οι οριζόμενες από το νόμο προθεσμίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή  της εγκυκλίου αυτής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί  προθεσμιών, προς άρση των αμφισβητήσεων που ταλαιπωρούν τους πολίτες και δημιουργούν  σύγχυση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, κλονίζοντας παράλληλα  την εμπιστοσύνη τους για την αξιοπιστία της Διοίκησης και την ενότητα της διοικητικής δράσης.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, παρακαλούνται, να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλες τις υπηρεσίες τους και τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοικήσεως των Περιφερειών να την γνωστοποιήσουν στους Πρόεδρους και τα Μέλη των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας  και στους  ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της περιοχής της Περιφέρειας.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας, -www.gspa.gr- στη διαδρομή : Δημόσια Διοίκηση – Διεύθυνση  Σχέσεων Κράτους – Πολίτη- Προθεσμίες διεκπεραίωσης  αιτημάτων πολιτών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.
   
                          

 Ο Υφυπουργός

  Χρήστος Ζώης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο