Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2009 ]

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/10.3.2009 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ         
Οργανισμός                      
Ασφάλισης                                                       
Ελευθέρων                    
Επαγγελματιών                                                


Αθήνα , 10/ 03 /2009
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/4 /22701 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :31
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ             : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ         
ΤΜΗΜΑ                   : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ             : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ        : Π. ΚΑΡΥΔΑΣ                                
ΤΗΛ.                      : 210 5274390                                                      
FAX                        : 210 5220504                                                
ΠΡΟΣ :  Αποδέκτες Πίνακα Α

                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ .
Σχετ.: 1) Το αρθ. 21 ν.3446/06,
         2) η ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση,
         3) τα  αρ.πρωτ. 2583/297/16-01-09 και 5013/595/27-01-09 έγγραφα του Υπουργείου Μεταφορών.
               
            
  Για το παραπάνω θέμα σας υπενθυμίζουμε ότι με το αρθ. 13 της Υπουργικής Απόφασης Φ80000/7228/308 ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/14.09.06 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ που εκδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ.29 του Π.Δ. 258/2005 και στο αρθ.12 του ν.2676/99, για την διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή απαιτείται η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης όμως ρητά ακόμα προβλέπεται η κατάθεση φωτοαντιγράφου αυτής σε περίπτωση μετατροπής της σε ερασιτεχνική ή αν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι  “ δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση“.
             
  Με το αρθ.21 ν.3446/06 οι κάτοχοι  άδειας οδήγησης των Γ, Δ, Γ+Ε και Δ+Ε κατηγοριών που ασκούν το επάγγελμα του οδηγού υποχρεούνται, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την συνταξιοδότησή τους, να καταθέτουν και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός, βάσει του οποίου απαγορεύεται μετά από την συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των ως άνω κατηγοριών.
                
 Κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΟΙΚ43206/6028/2008 (ΦΕΚ 1541 τ.Β΄) με την οποία καθορίστηκε ο σχετικός Εθνικός Κωδικός Αριθμός και ορίστηκε ημερομηνία έναρξης ισχύος του η 30/09/2008.
                
  Κατά συνέπεια ύστερα από τα παραπάνω  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση  δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση της πρωτότυπης επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέτουν  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης στην οποία θα αναγράφεται για τις περιπτώσεις λόγω γήρατος ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<120>>,για τις περιπτώσεις λόγω αναπηρίας ο Εθνικός Κωδικός Αριθμός <<116>>  βάσει των οποίων απαγορεύεται μετά  από τη συνταξιοδότηση η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.
                       
   
   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
        Ι.  ΜΑΡΙΑ                                                                                   Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
     


      
                                                                                             


                                                                                                     ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο