Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2009 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 381/2002 Ερωτάται αν είναι σύννομη η πρακτική που τηρείται από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, όταν προσάγεται για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον αυτών έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, παράγουν φωτοαντίγραφο αυτού, το επικυρώνουν και το καταχωρούν στο φάκελλο της συγκεκριμένης υποθέσεως, επιστρέφοντας το πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο.

(Ερωτάται αν είναι σύννομη η πρακτική που τηρείται από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, όταν προσάγεται για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον αυτών έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, παράγουν φωτοαντίγραφο αυτού, το επικυρώνουν και το καταχωρούν στο φάκελλο της συγκεκριμένης υποθέσεως, επιστρέφοντας το πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 381/2002

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τμήμα Γ΄

Συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2002

 

Σύνθεση:

Προεδρεύων:   Γεώργιος  Πουλάκος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Νομικοί Σύμβουλοι:   Π.Κισσούδης, Ν.Μαυρίκας, Δ.Παπαγεωργόπουλος,          Δ.Παπαδόπουλος, Β.Χασαπογιάννης, Π.Τριανταφυλλίδης

Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο):   Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης

Εισηγητής:   Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης

Αριθμ.Ερωτήματος: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/5756/21.3.2002

                                  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  του Υπουργείου

                                  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Περίληψη ερωτήματος:  Ερωτάται αν είναι σύννομη η πρακτική που τηρείται από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, όταν προσάγεται για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον αυτών έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, παράγουν φωτοαντίγραφο αυτού, το επικυρώνουν και το καταχωρούν στο φάκελλο της συγκεκριμένης υποθέσεως, επιστρέφοντας το πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο.

Σχετικά με το ερώτημα αυτό το Γ΄ Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι.α. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι « Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» και στο άρθρο 11 ορίζει τα εξής: «-1.  ......-2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο...  -3. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων.  Τα αντίγραφα αυτά, όπως και εκείνα που συνοδεύονται από την, κατά την παρ.5 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση, γίνονται δεκτά, όπως το πρωτότυπο».

β . Όπως έγινε δεκτό με την υπ’αριθ. 233/2000 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που εκεί αναφέρονται προκύπτει ότι δεν είναι επιτρεπτή κατά το άρθρο 11 παρ.2 αυτού η επικύρωση αντιγράφων από έγγραφα που έχουν εκδοθεί υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς. Και τούτο διότι οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται μόνο σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξεως και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές (Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου). Κατ’ ακολουθία μόνο από έγγραφα αυτής της φύσεως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 11 παρ.2 του παραπάνω Κώδικα η επικύρωση αντιγράφων. Ειδικότερα, η προκείμενη διάταξη, εντασσόμενη στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αναφέρεται προδήλως μόνο σε έγγραφα που παράγονται από ημεδαπές διοικητικές αρχές και υπό το ημεδαπό νομοθετικό καθεστώς, και όχι σε έγγραφα που προέρχονται από αλλοδαπές αρχές και έχουν εκδοθεί στα πλαίσια αλλοδαπών εννόμων τάξεων.

ΙΙ. Τίθεται ήδη το ερώτημα αν τα παραπάνω εκτιθέμενα ισχύουν σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος δεν ζητεί την επικύρωση αντιγράφου αλλοδαπού εγγράφου με σκοπό να παραλάβει το επικυρωθέν αντίγραφο και να το χρησιμοποιήσει γενικά σε κάποια νόμιμη χρήση, αλλά προσάγει έγγραφο αλλοδαπής αρχής σε ημεδαπή δημόσια αρχή και με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ενώπιον αυτής ως απαιτούμενο από το νόμο δικαιολογητικό στοιχείο ζητεί από την αρχή αυτή να παραγάγει φωτοαντίγραφο του αλλοδαπού εγγράφου, να το επικυρώσει, να το καταχωρήσει στον φάκελλο της υποθέσεως του για να το χρησιμοποιήσει αυτή και μόνο και στη συνέχεια να του επιστρέψει το πρωτότυπο. Παρατηρείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για επικύρωση αντιγράφου κατά το άρθρο 11 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αλλά για βεβαίωση που χρησιμεύει αποκλειστικά στην υπηρεσία ότι προσήχθη το απαιτούμενο αλλοδαπό έγγραφο και ότι όμοιό του είναι αυτό που παραμένει στον υπηρεσιακό φάκελλο. Η πρακτική αυτή των δημοσίων υπηρεσιών, μη στηριζόμενη στο νόμο, πρέπει να θεωρηθεί ως σύννομη επειδή πρόκειται για έγγραφο το οποίο απαιτείται από το νόμο ως δικαιολογητικό στοιχείο, εκτός βέβαια αν από τις εκάστοτε ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι αξιώνεται η κατάθεση του ίδιου του αλλοδαπού εγγράφου ως απολύτως αναγκαίου, πράγμα που οφείλει να διαπιστώνει κάθε φορά η αρμόδια Υπηρεσία με επισκόπηση και ερμηνεία των διατάξεων που απαιτούν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό στοιχείο. Ειδικά πάντως όσον αφορά το διαβατήριο, παρατηρείται ότι από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.4 και 59 του ν.2910/2001 « είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» ως δικαιολογητικό στοίχειο των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπού και για πολιτογράφηση αντίστοιχα απαιτείται «αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου», το δε φωτοαντίγραφο που παράγουν και επικυρώνουν οι υπηρεσίες από το προσαγόμενο σ’αυτές διαβατήριο του ενδιαφερομένου, κατά τα αναφερόμενα στο ερώτημα, πληροί τις προυποθέσεις του απαιτουμένου από τις παραπάνω διατάξεις αντιγράφου.

ΙΙΙ. Εν όψει των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι δεν αποκλείεται από το νόμο η αναφερόμενη σ’αυτό πρακτική των δημοσίων υπηρεσιών, όπως επί του διακρατουμένου υπ’αυτών αντιγράφου του προσαγομένου και απαιτουμένου κατά νόμον εγγράφου αλλοδαπής αρχής βεβαιώνουν ότι είναι όμοιο προς το πρωτότυπο, εκτός αν από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι απαιτείται να κατατεθεί και να παραμείνει στον υπηρεσιακό φάκελλο το ίδιο το πρασαγόμενο έγγραφο της αλλοδαπής αρχής.

 

Ο Προεδρεύων                                    Ο Εισηγητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.                  ΠΑΡΕΔΡΟΣ Ν.Σ.Κ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο