Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/27.11.2008 Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

(Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39

Θέμα:  Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

 

Η παρούσα εγκύκλιος παρέχει διευκρινήσεις με σκοπό την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3606/2007.

1.Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3606/2007,απαγορεύεται σε πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν λάβει σχετική προς  τούτο άδεια, να προβαίνουν σε παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και σε άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους κατά του φυσικού προσώπου που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες χωρίς άδεια ή, όταν οι επενδυτικές υπηρεσίες ασκούνται παράνομα απο νομικό πρόσωπο, κατά του φυσικού προσώπου που ασκεί τη διοίκηση ή διαχείριση του νομικού προσώπου.

2.Η κατ’ επάγγελμα διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου μεταξύ επενδυτή και ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, κατά τη διαβίβαση των εντολών του επενδυτή, συνιστά παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η διαμεσολάβηση βάσει εξουσιοδότησης επενδυτή δεν συνιστά παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μόνο εφόσον φέρει εξαιρετικό ή περιστασιακό χαρακτήρα και δικαιολογείται από τις ειδικές συνθήκες του επενδυτή-πελάτη και του εξουσιοδοτούμενου (πχ μεταξύ συζύγων). Συνεπώς οι ΑΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ οφείλουν να εξετάζουν ατομικά κάθε εξουσιοδότηση λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτή-πελάτη και του εξουσιοδοτούμενου καθώς και την συνολική επενδυτική δραστηριότητα του επενδυτή-πελάτη και του εξουσιοδοτούμενου. Οι εταιρίες οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα αμέσως μόλις διαπιστώνουν ότι μια εξουσιοδότηση δεν ανταποκρίνεται ή δεν δικαιολογείται πλέον απο τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του επενδυτή ή του εξουσιοδοτούμενου. Η ύπαρξη φιλικής ή συγγενικής σχέσης μεταξύ επενδυτή-πελάτη και εξουσιοδοτούμενου σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την υποχρέωση των εταιριών να συμμορφώνονται με τις  διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3606/2007.

3.Οι ΑΕΠΕΥ και οι ΑΕΕΔ οφείλουν να διαθέτουν διαδικασίες για την εξέταση και την αξιολόγηση κάθε περίπτωσης επενδυτή, που εκδηλώνει πρόθεση να συναλλαχθεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου , προτού να διενεργήσει τις συναλλαγές αυτές καθώς και μεταγενέστερα μετά την αποδοχή μιας εξουσιοδότησης.Η έλλειψη ή η μη τήρηση των διαδικασιών αυτών καθιστά την οργάνωση των εταιριών ανεπαρκή, εφόσον δεν δύνανται να διασφαλίζουν τη νομιμότητα των συνεργασιών τους και εκθέτουν έτσι τους πελάτες τους και τις αγορές γενικότερα σε κίνδυνο.

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008

                                                                                                             


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο