Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-2009 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 16 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 16 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ))

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

(ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2009
 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διερμηνεία 16 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ)

 
 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
 Έχοντας υπόψη:
 τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το 'Αρθρο 3 παρά γραφος 1,
 
 Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
 (1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτω βρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.
 (2) Στις 3 Ιουλίου 2008, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) εξ δωσε τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ16 Αντισταθμίσεις μιας Καθα ρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού, εφεξής «ΕΔΔΠΧΑ 16». Η ΕΔΔΠΧΑ 16 αποτελεί διερμηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων των διε θνών λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ) 21 και ΔΛΠ 39 σε περι πτώσεις στις οποίες μια οικονομική οντότητα αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από τις καθαρές επενδύσεις της σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού.
 (3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η ΕΔΔΠΧΑ 16 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο 'Αρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχε τικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικο νομική αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων μελ τησε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι εξισορροπημένη και αντικειμενική.
 (4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
 (5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι κών Θεμάτων,
 
 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
 'Αρθρο 1
 Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, ενσωματώ νεται η Διερμηνεία 16 Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση Εξωτερικού της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ-IFRIC), όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
 
 'Αρθρο 2
 Οι εταιρείες εφαρμόζουν ΕΔΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Παράρτημα του παρόντος κανονισμού το αργότερο από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους τους που αρχί ζει μετά τις 30 Ιουνίου 2009.
 
 'Αρθρο 3
 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
 
 Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2009.
 Για την Επιτροπή
 Charlie McCREEVY
 Μέλος της Επιτροπής EL L 139/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009
 ( 1 ) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
 ( 2 ) ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 1.
 ( 3 ) ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 33.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο