Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2009 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/2009 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 9 της Α.Δ.14/1989,όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/08

(Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 9 της Α.Δ.14/1989,όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/08)

ΑΘΗΝΑ  30.01.2009
Αριθμ. Πρωτ:Α2-493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 Δ/ΝΣΕΙΣ:
 - ΤΙΜΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 - ΤΙΜΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.δ/νση Δ/νση Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. 101.81                                                    
Τηλέφ: 210-3893499                                   
             210-3839171                                                            
             210-3893526                                                                            

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/ 2009

ΘΕΜΑ «Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του άρθρου 9 της Α.Δ.14/1989,όπως αντικαταστάθηκε με την Α.Δ 3/08 » 

 Έχοντας υπόψη:

1.   Τον Ν.1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα»
2. Το Π.Δ 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και   ισχύει.
3.  Το ΝΔ 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.  Το Π.Δ 27/1996  « Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5.   Το Π.Δ 122/2004  «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6.    Το Π.Δ. 4/2009 (ΦΕΚ/2/Α/2009) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλ. Υπ., Υφυπουργών»
7.   Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 (ΦΕΚ91/Β/09)  των Πρωθυπουργού  και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο »
8.  Την Α.Δ.14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2- 89» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.  Την ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στα πλαίσια της καλύτερης παρακολούθησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, πού διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και  επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πέραν αυτών πού θεσπίσθηκαν με  την Α.Δ.3/2008.
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού Προϋπολογισμού .


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

'Αρθρο  1

     Στο άρθρο 9 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89,σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών, όπως αντικαταστάθηκε με την Αγορανομική Διάταξη 3/08, επέρχονται οι κατωτέρω μεταβολές :

1.  Στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, η φράση «τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την μεταβολή αυτή » αντικαθίσταται με την φράση «τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν την μεταβολή αυτή»  και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέα περίπτωση Γ η οποία έχει ως εξής: « Γ. Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρικτος - πεφρυγμένος - κομμένος) που εμπεριέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσης παραγράφου γίνεται «τουλάχιστον επτά (7) ημέρες» ».  

2.  Στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, η φράση «τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας» αντικαθίσταται με την φράση «τουλάχιστον είκοσι ( 20 ) ημέρες πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας ». και στο τέλος της παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: « -Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά και Καφές (άφρικτος - πεφρυγμένος - κομμένος) που εμπεριέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσης παραγράφου γίνεται «τουλάχιστον επτά (7) ημέρες»».  

3.   Η παράγραφο 9 του εν λόγω  άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
    « 9. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου θεσπίζονται επιπρόσθετα και οι κατωτέρω
     υποχρεώσεις :

-    Α.  Για κάθε είδος του τιμοκαταλόγου τους, που περιλαμβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 ή κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας, που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3 και η μεταβολή της τιμής τους, που προαναγγέλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εμφανίζει αύξηση, σε σύγκριση με τον προηγούμενο υποβληθέντα τιμοκατάλογο, θα πρέπει ταυτόχρονα με το νέο τιμοκατάλογο, να καταρτίζουν αναλυτικό κοστολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 « ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» της Α.Δ. 14/89 και τις ισχύουσες διατάξεις περί κοστολόγησης. Στο αναλυτικό αυτό κοστολόγιο θα  πρέπει επίσης να παρατίθεται, τόσο το αντίστοιχο προηγούμενο αναλυτικό κοστολόγιο που τυχόν  έχει καταρτισθεί για τον ίδιο λόγο μέσα στην ίδια χρήση, όσο και το απολογιστικό κοστολόγιο της αμέσως  προηγούμενης κλεισμένης ετήσιας χρήσης.

-    Β.  Τα καταρτιζόμενα ως ανωτέρω αναλυτικά κοστολόγια που φέρουν την υπογραφή του εξοσιουδοτουμένου εκπροσώπου της επιχείρησης και την σφραγίδα της, φυλάσσονται στην επιχείρηση και παραδίδονται άμεσα και χωρίς καμία προθεσμία στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε στους εντεταλμένους προς τούτο Υπαλλήλους της , είτε κατόπιν έγγραφης ζήτησης τους, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ( μέσω e-mail ).

-    Γ.  Σε περίπτωση που τα αναλυτικά κοστολόγια των ειδών της περ. Α  αναζητηθούν κατά τα ανωτέρω και δεν υπάρχουν, ή στην περίπτωση που υπάρχουν και από την επεξεργασία τους που θα γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με τη βοήθεια συμπληρωματικών στοιχείων και λοιπών επίσημων παραστατικών που θα ζητηθούν, προκύπτει ότι είναι ελλιπή ή παραπλανητικά, με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνουν τις μεταβολές των  υποβληθέντων   νέων  τιμοκαταλόγων, τότε οι υποβληθέντες νέοι τιμοκατάλογοι για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, δεν ισχύουν και οι ενδιαφερόμενοι μετά και από σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας επανέρχονται στις τιμές του προηγούμενου τιμοκαταλόγου.

-    Δ.  Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση Γ΄ δεν μπορούν να επαναϋποβάλουν νέο τιμοκατάλογο για τα είδη αυτά, ως στοιχείο προαναγγελίας νέων τιμών, πριν την πάροδο τουλάχιστον ενενήντα (90)ημερών, από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη ύπαρξης αναλυτικού κοστολογίου ή την ελλιπή κατάρτιση αυτών, με την προϋπόθεση να προκύπτει από τον έλεγχο αυτών σκοπιμότητα στην απόκρυψη και την εν γένει μη παρουσίαση των πραγματικών κοστολογικών στοιχείων.

4.    Οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2, και 3 που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9 της Α.Δ.14/1989  έχουν ως εξής:  ΠΙΝΑΚΑΣ 1
                                                  ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
1.    Ρύζια
2.    Άλευρα
3.    Ζυμαρικά
4.    Αλιεύματα κατεψυγμένα
5.    Γάλα νωπό παστεριωμένο
6.    Γάλα διατηρημένο
7.    Γιαούρτια
8.    Άρτος-Αρτοσκευάσματα-Αρτοπαρασκεύασματα
9.    Σοκολατούχα γάλατα γενικά
10.    Τυριά γενικά
11.    Μαργαρίνες-Φυτικά λίπη
12.     Ζωικά βούτυρα
13.     Κατεψυγμένα λαχανικά
14.    Ζάχαρη
15.    Σοκολάτες-Προϊόντα σοκαλατοποιίας
16.     Παγωτά
17.     Καφές (άφρυκτος- πεφρυγμένος-κομμένος)
18.    Εμφιαλωμένα νερά γενικά
19.    Αναψυκτικά ποτά γενικά
20.     Χυμοί φρούτων και λαχανικών
21.    Οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά
22.    Ζύθος
23.    Είδη μπισκοτοποιίας και Σνάκς
24.    Παιδικές τροφές
25.    Όσπρια
26.    Προϊόντα αλλαντοποιίας
27.    Σιμιγδάλια
28.    Ελαιόλαδα
29.    Σπορέλαια
30.    Κατεψυγμένα πουλερικά
31.     Κακάο-Μάζα κακάο
32.    Αλιεύματα αλίπαστα και καπνιστά
33.    Προϊόντα απομίμησης σοκολάτας
34.    Ελιές χύμα και συσκευασμένες
35.    Τοματοπολτός, τοματοχυμός, σάλτσα κέτσαπ, τοματάκια κομμένα ή αποφλοιωμένα σε κλειστή συσκευασία (κονσέρβες κ.λ.π.)
36.    Κομπόστες
37.    Μέλι
38.    Είδη καραμελοποιίας
39.    Ξηροί καρποί χύμα-συσκευασμένοι, αποφλοιωμένοι ή μη
40.    Μαρμελάδες
41.    Μαγιονέζες
42.    Έτοιμες σαλάτες (ρώσικη, μελιτζανοσαλάτα, βουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι)
43.    Ιχθυηρά συσκευασμένα (κονσέρβες κ.λ.π.)
44.    Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (ντολμαδάκια, φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λ.π)
45.     Κονσέρβες κρεατοσκευασμάτων και κρεατοπαρασκευασμάτων (κορνμπήφ, λάντσιον μητ κ.λ.π.)
46.    Ρυζόγαλα, κρέμες γάλακτος
47.    Δημητριακά επεξεργασμένα για ανθρώπινη διατροφή (νιφάδες καλαμποκιού κ.λ.π.)
48.    Αλάτι πάσης φύσεως, μπαχαρικά
49.    Ξύδι
50.    Γάλα σε σκόνη
51.    Αφεψήματα πάσης φύσεως
52.    Επιδόρπια γιαουρτιού
53.    Χαλβάς νηστίσιμος
54.    Πατάτες σε σκόνη (πουρέ)
55.    Μανιτάρια συσκευασμένα
56.    Αυγά
57.    Μουστάρδες


                                               
                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 2
                                      ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
1.    Αθλητικά είδη
2.    Είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα (διαρκή-μη διαρκή)
3.    Είδη καθαρισμού και συντήρησης νοικοκυριού
4.    Χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue  (π.χ. χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας)
5.    Συσσωρευτές μολύβδου και ξηρά στοιχεία
6.    Ορυκτέλαια και λιπαντικά
7.    Ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαμοι γενικά
8.    Σχολικά είδη- γραφική ύλη
9.    Σίδηρος μπετόν
10.    Χρώματα και βερνίκια
11.    Τσιμέντο
12.    Έτοιμο σκυρόδεμα
13.    Γεωργικά Φάρμακα
 

                                          

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 3
                                 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.    Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων
2.     Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών
3.    Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων
4.    Γηροκομεία Ιδιωτικά
5.    Κατάστημα Εστίασης Αναψυχής και Διασκέδασης

   
                    
 
'Αρθρο  2

1.  Οι παραβάτες της παρούσας, πού ισχύει σε όλη την Χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2.  Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεώργιος Βλάχος

                                    


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο