Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2009 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2009 Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)

(Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08))

Αθήνα  18 Μαρτίου   2009
Αρ. Πρωτ. Οικ. Α3 - 753

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Ταχ.δ/νση Δ/νση Πλ.Κάνιγγος        
Τ.Κ 101.81                                                         
Τηλ: 210-3843343


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 4/2009

ΘΕΜΑ «Τροποποίηση της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08)» 


Έχοντας υπόψη

1.Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τά Κυβερνητικά Όργανα»
2.Το Π.Δ 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το ΝΔ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Το Π.Δ 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»
5.Το Π.Δ 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»
6.Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης  Γεώργιο Βλάχο και Ιωάννη Μπούγα »
7.Την Α.Δ 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.Την λήψη μέτρων για την ενημέρωση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων  και από πρατηριούχους οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και την αποστολή αυτών μέσω SMS.
9.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του Κρατικού Προυπολογισμού .


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


A.  Στη παράγραφο 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της Α.Δ. 13/08.10.2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08), προστίθεται στο στοιχείο α΄ περίπτωση 3, η οποία έχει ως εξης :

«3. Μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
3.1 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η αποστολή μέσω SMS από τον πρατηριούχο σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία α1 και α2, η γνωστοποίηση της τιμής λιανικής πώλησης για κάθε ένα είδος καυσίμου από τον πρατηριούχο είναι δυνατόν να γίνεται μέσω της κατά τόπον Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
3.2 Ο πρατηριούχος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία της κατά τόπο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από την  οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και η αποστολή μέσω SMS από τον ίδιο  των ανωτέρω στοιχείων α1 και α2 και θα την εξουσιοδοτεί, όπως με τον ειδικά ορισθέντα προς τούτο υπάλληλο της ή υπαλλήλους της,  να εισάγει για λογαριασμό του τις τιμές των εμπορεύσιμων καυσίμων του πρατηρίου του στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης   www.fuelprices.gr.
3.3 Οι εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, πλην των τιμών λιανικής πώλησης, που έρχονται σε γνώση του ειδικά ορισθέντος  υπαλλήλου ή υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται από αυτόν ή αυτούς  με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους».

Β.  Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 83Α της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 της Α.Δ. 13/2008 (ΦΕΚ 2129/Β/14.10.08), αντικαθίσταται ως ακολούθως : « Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω ( στοιχ. α1, α2 και α3 )».

Άρθρο 2

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, την αρμόδια  Υπηρεσία τους  και τους ειδικά ορισθέντες υπαλλήλους της, που   θα απευθύνονται, κατά τα ανωτέρω, οι πρατηριούχοι που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Στους ειδικά οριζόμενους  υπαλλήλους κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία  του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός πέντε (5) ημερών, από την ανωτέρω γνωστοποίηση, προσωπικός κωδικός  πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Σε περίπτωση αλλαγής στους ειδικά οριζόμενους κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους, θα πρέπει άμεσα να γίνεται ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να τους χορηγηθεί ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.

Άρθρο 3

1.    Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα.
2.    Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την  01/5/2009.
3.    Η παρούσα να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Ο Υφυπουργός
 Γεώργιος Βλάχος


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο