Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2001 ]

ΠΟΛ.1054/2.3.2001 Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.

(Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ,
ΕΡΓΟ TAXIS,
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Αθήνα, 2/3/2001
Αρ. Πρωτ.:1023404/1363/0016

ΠΟΛ.1054

ΘΕΜΑ: Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενες Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων.

1023404

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη;

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ). όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.595/1977. σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ΄ εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες Δημόσιες Αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΌ.Υ, και Τοπικών Γραφείων»

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. απόφασης 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001.

5. Την από 30/1/2001 Σύμβαση Διατραπεζικής Πληρωμής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ελληνικού Δημοσίου με τις Τράπεζες και την «ΔΙΑΣ» Α.Ε.

6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών υποβολής, είσπραξης και απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

7. Την αριθμ. 1039386/44/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της «ΔΙΑΣ» η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΕ 0873 ειδικός φορέας 150 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την είσπραξη του ΦΠΑ που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω TAXIS net με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών που τηρούν οι υποκείμενοι στις Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και πίστωση συγκεντρωτικά μέσω υπηρεσιών της εταιρίας «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ) του λογαριασμού 200/21010/4 του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία και όρους:

1. Οι υποκείμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXIS net την χρεωστική αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στην αρμόδια ΔΟΥ

2. Οι Τράπεζες σε συνεργασία με την «ΔΙΑΣ» μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEPIT) προβαίνουν στην ανάληψη των σχετικών ποσών από τους λογαριασμούς των υποκειμένων και στην συνέχεια η «ΔΙΑΣ» διαβιβάζει την εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των οφειλών, ο λογαριασμός 200/21010/4 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

3. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής είναι μικρότερο του οφειλόμενου, θα επιστρέφεται μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

4. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής υπερβαίνει το οφειλόμενο, τότε επιστρέφεται το επιπλέον ποσό μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

5. Όταν για το ποσό της εντολής πληρωμής δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, τότε αυτό επιστρέφεται μέσω της «ΔΙΑΣ» στο λογαριασμό του υποκειμένου.

6. Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο μέσω taxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ. δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet.

7. Η «ΔΙΑΣ» αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση Είσπραξης ΦΠΑ με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό υποκειμένων ή αριθμό συναλλαγών που πιστοποιήθηκαν, ποσό και Γενικό Σύνολο σε 3 αντίτυπα στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για την λογιστική τακτοποίηση των εισπράξεων.

8. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης με ένα θεωρημένο αντίτυπο της απόδειξης κατάθεσης των ποσών ΦΠΑ στο λογαριασμό 200/21010/4 (ΤΕΣΕΠ) διαβιβάζονται στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην ΓΓΠΣ για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

9. Οι Τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τα ποσά του ΦΠΑ που κατατίθενται σε αυτές τέσσερις (4) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη, μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ΦΠΑ εργάσιμη ημέρα.

10. Οι Τράπεζες και η «ΔΙΑΣ» που θα καθυστερούν να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο πέραν του οριζόμενου χρόνου των τεσσάρων ημερών, καταλογίζονται με τόκο υπερημερίας από την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.

11. Η Πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γεν. Δ/νση Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην ΓΓΠΣ.

12. Η αμοιβή της «ΔΙΑΣ» είναι είκοσι πέντε (25) δραχμές πλέον αναλογούντος ΦΠΑ ανά πιστοποιημένη συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο