Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2009 ]

Αρ.Πρ. 281/17.3.2009 Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.

(Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 281/17.3.2009

(ΦΕΚ 736/Β'/22.4.2009)

Τροποποίηση και διευκρίνιση διατάξεων της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006, σχετικά με την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 281/17.3.2009, Θέμα 1)

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) Το άρθρο 29 του ν. 5960/1933 «περί επιταγής», όπως ισχύει, καθώς και την παρ. 1α του άρθρου 70 του
ν. 3746/2009.
γ) Την υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφαση «τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος».

δ) Το από 12.3.2009 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, περί της σκοπιμότητας (i) τροποποίησης των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, που αφορούν στην αναγγελία ακάλυπτων επιταγών, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 70 του ν. 3746/2009, καθώς και (ii) διευκρίνισης ότι η αναγγελία δεν αφορά τους αιρετούς εκπροσώπους ΝΠΔΔ μετά τη λήξη της θητείας τους, καθόσον η ιδιότητά τους αυτή αποβάλλεται στην περίπτωση μη επανεκλογής τους, αποφάσισε τα ακόλουθα:


1. Τροποποιείται η παράγραφος 1.α του κεφαλαίου Γ της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης και καθορίζεται ότι η προβλεπόμενη στην εν λόγω διάταξη αναγγελία γίνεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 70 του ν. 3746/2009, εφόσον εντός της προθεσμίας αυτής η επιταγή δεν έχει πληρωθεί.

2. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1.β του κεφαλαίου Γ της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης δεν αφορά τους αιρετούς πρώην εκπροσώπους ΝΠΔΔ, εφόσον η ακάλυπτη επιταγή εμφανίζεται μετά τη λήξη της θητείας τους.

    Στην περίπτωση αυτή η αναγγελία αφορά το Νομικό Πρόσωπο το οποίο εκπροσωπούσαν.

    Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ' αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 απόφασης παραμένουν αμετάβλητες.

    Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο