Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.

(Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.04.2009  τoυ Διοικητικού Συµβουλίου

Θέµα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.

Το διοικητικό Συµβούλιο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαµβάνοντας υπόψη:

1    Την περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91/30.4.2007).

2    Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγιάνσεις της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α/167/30.10.1991).

3    Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(ΦΕΚ Α/98/2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής

Για τους σκοπούς της απόφασης ως οικονοµικές καταστάσεις νοούνται αυτές που καλύπτουν το πρώτο τρίµηνο, το πρώτο εξάµηνο και το τρίτο τρίµηνο κάθε οικονοµικής χρήσης και καταρτίζονται σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ /ΔΠΧΑ )όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19ης της Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και τους Κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατΆ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού.

Άρθρο 2 Στοιχεία και Πληροφορίες

1    Τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και από τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις των άρθρων 6 και 5, αντίστοιχα, του ν.3556/2007, τα οποία δηµοσιεύει ο εκδότης σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ίδιου νόµου, προκειµένου να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα αυτού και των ελεγχόµενων από αυτόν επιχειρήσεων, ορίζονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα Α έως Ε.

2    Τα δηµοσιευόµενα στοιχεία παρατίθενται µε τρόπο που να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνωστα.

3    Οι εκδότες µπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόµενο των υποδειγµάτων 1, 2 και 3 του Παραρτήµατος Β, εφόσον η παρέκκλιση είναι σκόπιµη ή αναγκαία προκειµένου ο αναγνώστης να µορφώσει ακριβέστερη και πληρέστερη άποψη για την οικονοµική τους κατάσταση.

Άρθρο 3 Χρόνος δηµοσιοποίησης των στοιχείων και πληροφοριών

1    Τα στοιχεία και πληροφορίες του άρθρου 2 δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3556/2007 ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίηση κατά περίπτωση των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων ή της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης.

2    Οι εκδότες υποβάλλουν εγγράφως και ηλεκτρονικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα µε τη δηµοσιοποίησή τους, τα στοιχεία και τις πληροφορίες του άρθρου 2 της παρούσας, αναφέροντας τις εφηµερίδες στις οποίες αυτά δηµοσιεύθηκαν.

Άρθρο 4 Τελικές διατάξεις

1    Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

2    Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

3    Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η υπ΄ αριθµόν 6/448/11.10.2007 Απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ ΒΆ 2092/ 29.10.2007).

Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης
Τα Μέλη

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο