Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρωτ.1020085/1216/276/0014/5.3.2002 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

(Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2002
Αρ.Πρωτ.1020085/1216/276/0014

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2002, καθώς και των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν.

A Π O Φ A Σ H
O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIKΩN

Έχοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001(Φ.Ε.Κ.1485Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Φ.Ε.Κ. 151 Α΄).
γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
στ) Τις διατάξεις της 1035166/400/Α΄0012/ΠΟΛ.1087/9-3-1993 (Φ.Ε.Κ. 198 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ζ) Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 33, της παραγράφου 2 του άρθρου 43, της παραγράφου 2 του άρθρου 44 και της παραγράφου 9 του άρθρου 51 του Κ.Φ.Ε. ( ν. 2238/1994).
η) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. δ. 3323/1955, όπως ισχύουν.
θ) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄).
ι) Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποχρέους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994), γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Aποφασίζουμε

'Αρθρο 1

Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2002, ο τύπος και το περιεχόμενο :
α) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
(Μόνο για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες) (Ε1Α),
γ) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2),
δ) τoυ μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κτλ.), γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος,
ε) της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042),
στ) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2002 (Ε9),
ζ) του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών-τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (Ε14),
η) της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε15),
έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα, ως παραρτήματά της Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η, αντιστοίχως.


'Αρθρο 2

1. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων, της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), του εντύπου ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών -ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (Ε14), καθώς και της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (Ε15), συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων και, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

2. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υποχρέους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή .

'Αρθρο 3

1. Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος,και τα οποία καθορίζονται με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19-2-2001 απόφασή μας.
2.- Επιπλέον αυτών των δικαιολογητικών, εάν οι σχετικές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι δανείων, αφορούν διατηρητέα κτίσματα ή κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας απόφασης για χαρακτηρισμό των κτισμάτων ως διατηρητέων ή σημείωση για την κανονιστική πράξη με την οποία χαρακτηρίσθηκε η περιοχή, που βρίσκονται τα κτίσματα, ως παραδοσιακό τμήμα πόλεως ή ως παραδοσιακός οικισμός.
3.- Επίσης, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού για την αγορά συσκευής ηλεκτρονικού υπολογιστή, των περιφερειακών συσκευών που αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτόν και για την αγορά εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς και για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αναγράφεται από τον εκδότη του δικαιολογητικού το όνομα του αγοραστή.


'Αρθρο 4

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 3 έως και 15 της 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19-2-2001 απόφασής μας.


'Αρθρο 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο