Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015/14.3.2002 Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.

(Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2002
Αρ.Πρωτ.: 1026502/169/0015

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001.

Ως γνωστόν με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1374/21-12-2001, παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν μέχρι τις 30-9-2002, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ορίου των:
15.000 δρχ. - 44, 02 ευρώ ή
17.038 δρχ. - 50 ευρώ ή
103.000 δρχ. - 300 ευρώ
κατ' επιλογή των υπόχρεων σε υποβολή.
Δεδομένου ότι, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα αυτές, για να είναι αποτελεσματική η μηχανογραφική διασταύρωση των συναλλαγών και ιδιαίτερα εκείνων που πραγματοποιήθηκαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα (1/1-31/12/2001), λαμβανομένου υπόψη ότι, οι υπόχρεοι σε υποβολή των εν λόγω καταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα (1) από τα παραπάνω όρια, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Στην περίπτωση υποβολής των καταστάσεων με τη χρήση των εντύπων με τους κωδικούς Ε407 "Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών" και Ε408 "Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών", ή με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων - καταστάσεων που περιέχουν τα δεδομένα των ως άνω εντύπων, θα αναγράφεται ευκρινώς από τους υπόχρεους σε υποβολή και στα τρία αντίτυπα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (χειρόγραφα ή εντύπως εφόσον είναι εφικτό) η ένδειξη "όριο υποβολής ……………….." και αναλόγως το αριθμητικό όριο που έχει επιλεγεί κατά περίπτωση δηλαδή 15.000 δρχ. - 44,02 ευρώ ή 17.038 δρχ. - 50 ευρώ ή 103.000 δρχ. - 300 ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι το όριο της αξίας που θα επιλέξουν οι υπόχρεοι θα αναγράφεται στο νόμισμα με το οποίο έχουν γίνει οι καταχωρήσεις στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή δρχ. ή ευρώ.
Η ίδια ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται αναλόγως και στις "Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων", που υποβάλλονται για τις αρνητικές διαφορές, των εκδιδομένων πιστωτικών τιμολογίων που δεν καλύπτονται στο ίδιο ημερολογιακό έτος από αντίστοιχα "χρεωστικά" τιμολόγια.
Σε περίπτωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων χωρίς την αναγραφή της εν λόγω ένδειξης, οι υπάλληλοι που τις παραλαμβάνουν θα ζητούν από τον υποβάλλοντα την αναγραφή της, παρέχοντας του τις σχετικές οδηγίες.

2. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτες), η ως άνω ένδειξη θα αναγράφεται και στα τρία αντίτυπα του εγγράφου - απόδειξης παραλαβής, το οποίο συνοδεύει τις εν λόγω δισκέτες και αποτελεί αποδεικτικό υποβολής τους.

3. Σε σχέση με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (Σχετ. Α.Υ.Ο. 1056690/420/0015/ΠΟΛ.1157/14-6-2001 -ΦΕΚ 761/Β'), η σχετική ένδειξη θα πληκτρολογείται αναλόγως.

4. Περαιτέρω λαμβανομένου υπόψη ότι, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά (επί αποδείξει), εκτός από την περίπτωση της υποβολής τους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατά την παραλαβή τους θα ελέγχεται η ορθή αναγραφή των στοιχείων του υπόχρεου σε υποβολή, ήτοι: το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το έτος που αφορούν και ιδιαίτερα ο Α.Φ.Μ. ο οποίος αναγράφεται ως γνωστόν εντύπως ή με σφραγίδα. Η απαίτηση αυτή, δηλαδή η αναγραφή του Α.Φ.Μ. εντύπως ή με σφραγίδα, καλύπτεται, εάν τεθεί η σφραγίδα του υποχρέου, που περιέχει τα λοιπά ατομικά του στοιχεία, χωρίς κατ' ανάγκη να απαιτείται η κατασκευή σφραγίδας που θα περιέχει μόνο τον Α.Φ.Μ., αρκεί να τίθεται στον προσήκοντα χώρο του εντύπου και να είναι ευδιάκριτος.

5. Για την παραλαβή των καταστάσεων που υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα (δισκέτες), ο αρμόδιος υπάλληλος, κατά την παραλαβή θα χρησιμοποιεί υπολογιστή (PC) με το ειδικό πρόγραμμα που έχει ήδη εγκατασταθεί στις Δ.Ο.Υ. και παρουσία του υποβάλλοντος θα ελέγχει το περιεχόμενο της δισκέτας. Ο βασικός αυτός έλεγχος θα αποσκοπεί στο να διαπιστώνεται εάν η δισκέτα έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και σε περίπτωση εμφάνισης στην οθόνη ένδειξης σφάλματος θα επιστρέφεται, με σχετικές προφορικές υποδείξεις, στον υπόχρεο για διόρθωση και εκ νέου υποβολή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο