Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρωτ.1042252/1534/355/0014/15.5.2002 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 15 Μαϊου 2002
Αρ.Πρωτ.1042252/1534/355/0014

ΘΕΜΑ: "Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.."

A Π Ο Φ Α Σ Η

'Εχοντας υπόψη :


1. Tις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/7.11.2000 ΦΕΚ 248 Α') όπως ισχύουν :
α) των παραγράφων 1 περίπτωση α',2,3,6 του άρθρου 38
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ακόλουθων Αποφάσεων Υπουργού Οικονομικών :
α) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β)
β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001
γ) 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β)
δ) 1092541/5472/690/0014/ΠΟΛ.1278/5.12.2001 (ΦΕΚ 1678 Β)
ε) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238 Β) ως ισχύει
μετά τις 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β)
και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727 Β) ΑΥΟ.


3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 A').

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α').
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 10 του ν.2873/2000
(ΦΕΚ 285 Α')

5. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.2753/99 (ΦΕΚ 249 Α) σύμφωνα με τις οποίες, …… "Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών".

7. Το γεγονός ότι, πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας, των υποκειμένων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για την υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μέσω του TAXISnet.

8. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκειμένων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος Taxisnet.

9. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης που έχει ορισθεί με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1257/01, για την υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιουλίου 2002, μεταφέρεται την 1η Ιουλίου 2003.
Οι υπόχρεοι αυτής της κατηγορίας μπορούν προαιρετικά να υποβάλλουν τις οικείες δηλώσεις τους με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου.

2. Η υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. :
α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών,
β)από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,
γ) από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο