Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ. Πρωτ. 1059961/1545/ΔΕ-Α'/16.7.2002 Προθεσμία υποβολής ειδικών σημειωμάτων περαίωσης άρθρου 28 ν. 3016/2002 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/2002.

(Προθεσμία υποβολής ειδικών σημειωμάτων περαίωσης άρθρου 28 ν. 3016/2002 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/2002.)

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2002
Αρ. Πρωτ. 1059961/1545/ΔΕ-Α'

ΘΕΜΑ: Προθεσμία υποβολής ειδικών σημειωμάτων περαίωσης άρθρου 28 ν. 3016/2002 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1155/2002.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43).
4. Την απόφασή μας 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 "Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, χρήσεων 1998 και παλαιότερων" (ΦΕΚ Β' 657).
5. Την 1100383/1330/Α 0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών" (ΦΕΚ B' 1485).
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τα ειδικά σημειώματα υπολογισμού των διαφορών φόρων του άρθρου 7 της απόφασης 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 (ΦΕΚ Β' 657) που ήδη έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται μέχρι και 19/7/2002 πέραν των προθεσμιών που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης, θεωρούνται εμπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω ειδικά σημειώματα μπορούν να υποβάλλονται και μετά την 19/7/2002, μέχρι και 31/12/2002, με άμεση καταβολή πέραν του 1/10 του συνολικού ποσού των βεβαιούμενων φόρων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ίδιας ως άνω απόφασης και επιπλέον ποσού που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, εφόσον το ειδικό σημείωμα υποβληθεί από 22 έως 31/7/2002, στις δύο πρώτες δόσεις, εφόσον το σημείωμα υποβληθεί από 1 έως 30/8/2002, στις τρεις πρώτες δόσεις, εφόσον το σημείωμα υποβληθεί από 2 έως 30/9/2002, στις τέσσερις πρώτες δόσεις, εφόσον το σημείωμα υποβληθεί από 1 έως 31/10/2002, στις πέντε πρώτες δόσεις, εφόσον το σημείωμα υποβληθεί από 1 έως 29/11/2002 και στις έξι πρώτες δόσεις, εφόσον το σημείωμα υποβληθεί από 2 έως 31/12/2002. Το υπόλοιπο ποσό που απομένει μετά την καταβολή των κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσών καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της ίδιας ανωτέρω απόφασης μετά την αφαίρεση του αριθμού των δόσεων που αναλογούν στο επιπλέον καταβαλλόμενο ποσό με την υποβολή του σημειώματος περαίωσης.

3. Για τις περιπτώσεις που τα ειδικά σημειώματα υποβάλλονται μετά την 31/7/2002 α) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο. 1044171/1369/ΠΟΛ.1155/2002 όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. 1057857/1532/ΠΟΛ. 1192/2002 και β) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της ίδιας ανωτέρω απόφασης, εφαρμόζονται μόνο για το ποσό που, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 της παρούσας, καταβάλλεται σε δόσεις και βεβαιώνεται στον κωδικό εσόδων 0644 , εφόσον το ποσό αυτό καταβληθεί μαζί με τα ποσά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της παρούσας.


4. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 της παρούσας στο διάστημα από 2/9/2002 μέχρι 31/12/2002, είναι δυνατή εφόσον μέχρι την ημέρα υποβολής των ειδικών σημειωμάτων περαίωσης δεν έχουν επιδοθεί ειδικά σημειώματα ελέγχου του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο. 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/98, όπως αυτή ισχύει ή δεν έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου εισοδήματος ή προσωρινές ή οριστικές πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ για καμιά από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση χρήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο