Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.πρωτ.:1034304/659/Α0012/12.4.2002 Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997.

(Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Απριλίου 2002
Αρ.πρωτ.:1034304/659/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, χρόνος απόκτησής τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.
Κατεξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2298/95 η κατ΄αποκοπή μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.1153/81 η οποία παρέχετο στους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. επεκτάθηκε από 1-7-95 και στους υπαλλήλους των γραμματειών των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Συμβουλίου της Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και στους υπαλλήλους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, με μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Με το άρθρο 10 του ν.2470/1997 η παραπάνω αποζημίωση μετονομάστηκε σε πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δικαστηριακή απασχόληση και με την 2/8988/0022 Υ.Α. προσδιορίστηκε το ύψος των απαιτήσεων των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1-7-1995 έως 31-12-2000 και ο τρόπος καταβολής τους.
Η αποζημίωση αυτή απαλλασσόταν από τη φορολογία εισοδήματος με βάση το 2040414/4447/0022/21-6-1995 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. η οποία απαλλαγή καταργήθηκε στη συνέχεια με την περίπτωση α΄της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 για το οικονομικό έτος 1998, οπότε και φορολογείται έκτοτε στο σύνολό της. (Σχετική και η 1036149/632/Α0012/ΠΟΛ.1110/27-3-97 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών).

3. Εξάλλου με την 3150/1999 απόφαση του Β΄τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, με την οποία ορίζεται η φορολόγηση των αναδρομικών κατά το χρόνο που εισράττονται, δεν κατισχύει της διάταξης της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής του ν.2459/1997.
Η φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών κατά το χρόνο που εισπράττονται προϋποθέτει ότι οι υπόψη αποδοχές υπέκειντο σε φόρο κατά το χρόνο στον οποίο ανάγονται, γιατί αλλιώς υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτών που τις εισπράττουν αναδρομικά τις αποδοχές τους, σε σχέση με αυτούς που τις εισπράττουν κατά το χρόνο που απόκτησαν το δικαίωμα είσπραξής τους, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος).

4. Ύστερα από τα παραπάνω προκειμένου για υπαλλήλους δικαστηριακής απασχόλησης στους οποίους δεν είχε καταβληθεί η αποζημίωση του άρθρου 10 του ν.2470/1997 για τη χρονική περίοδο από 1-7-1995 έως 31-12-1996, δηλαδή πριν από την εφαρμογή της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α΄της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 και στους οποίους καταβλήθηκε μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση, τα ποσά που τους επιδικάσθηκαν και αφορούν την προαναφερθείσα περίοδο, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους υπαλλήλους που τα εισέπραξαν αφορολόγητα στο χρόνο που ανάγονται, δεν φορολογούνται.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο