Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.1022847/432/Α0012/8.3.2002 Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές".

(Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές".)

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2002
Αριθ.Πρωτ.1022847/432/Α0012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών, καθώς και του προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές".

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

' 'Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α')
2. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών σ' ότι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή τους και την επίπτωση των παραγόντων αυτών στο κόστος κατασκευής τους.
3. Τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων οικοδομών από πλευράς πολυτέλειας και κόστους, ανάλογα με τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής που ανεγείρονται.
4. Την ανάγκη εξεύρεσης των ελαχίστων ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε αναγειρόμενες οικοδομές, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, περί κώδικος φορολογίας εισοδήματος και της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 περί φόρου προστιθέμενης αξίας, κατά τρόπο αντικειμενικό.
5. Την ανάγκη προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994.
6. Τους κανονισμούς της Ε.Ε., 1103/1997, 974/1998, 2866/98 και 1478/2000.
7. Τις διατάξεις των ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α'/27.9.2000) και 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'/19.10.2001).
8. Την ανάγκη προσαρμογής των δραχμικών αξιών σε ΕΥΡΩ, επειδή από 1.1.2002 το εθνικό νόμισμα της χώρας μας και στις καθημερινές συναλλαγές θα είναι το ΕΥΡΩ.
9. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
10. 'Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
'Αρθρο 1

Τροποποιούμε την 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 (ΦΕΚ 936Α') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Ως Κόστος Εκκίνησης (ΚΕ), το καθαρό κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο οκοδομής, όπως αυτό καθορίζεται κατά κατηγορία οικοδομής, προ της εφαρμογής των Συντελεστών Αυξομείωσης.
Οι τιμές του ΚΕ (Κόστους Εκκίνησης) καθορίζονται, ως κατωτέρω:
α) κτήρια με χρήση την κατοικία (εκτός μονοκατοικιών)................. 205 ευρώ/μ2
β) μονοκατοικίες............................................................................. 264 "
γ) κτήρια γραφείων - καταστημάτων ............................................. 190 "
δ) σταθμοί αυτοκινήτων - βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια ........ 132 "
ε) γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια - αποθήκες ......................... 102 "
στ) ξενοδοχεία - νοσηλευτήρια .......................................................234 "
ζ) εκπαιδευτήρια ............................................................................. 146 "
η) μουσεία και γενικά μη κατονομαζόμενα κτήρια που δεν
μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες .............. 176 " "

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
"Ειδικώς, για ανακρίβεια που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, από την οποία δεν προκύπτει διαφορά φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι τριακόσια (300) ευρώ σε βάρος του εκδότη αυτών ή, εφόσον η ανακρίβεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εκδότη, σε βάρος του ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών".

'Αρθρο 2
'Εναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.1.2002, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο