Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ. Πρωτ.1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./9.7.2002 Διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας χωρίς να οφείλονται.

(Διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας χωρίς να οφείλονται.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2002
Αρ. Πρωτ.1104001/1460/Τ.&Ε.Φ.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας χωρίς να οφείλονται.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄).
β) Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄).
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών".
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 90 έως 94 του ν. 2362/1995.
ε) Την ανάγκη καθορισμού των αναγκαίων λεπτομερειών για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας χωρίς να οφείλονται.
στ) Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) και τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, χωρίς να οφείλονται, γίνεται πάντοτε από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος, του αιτούντος την επιστροφή, Δ.Ο.Υ..

2. Για την επιστροφή απαιτείται αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι που θεμελιώνουν το δικαίωμα επιστροφής και στην οποία πρέπει να επισυνάπτονται:
α) το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας, το οποίο χορηγήθηκε κατά την αχρεώστητη καταβολή, αχρησιμοποίητο,

β) η προοριζόμενη για τον κάτοχο του οχήματος απόδειξη πληρωμής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας,
γ)το διπλότυπο είσπραξης του τυχόν προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος,
δ) τυχόν άλλο δικαιολογητικό αναγκαίο για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιστροφής.

3. Η επιστροφή πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος, έστω και αν ο αιτών δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί άλλο σήμα.

4. Για την επιστροφή εκδίδονται:
α) πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίγραφα, στην οποία διαπιστώνεται το αχρεώστητο της καταβολής. Στην πράξη αυτή μνημονεύεται ο δικαιούχος, ο αριθμός του ειδικού σήματος, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του τυχόν προστίμου και τα ποσά και η αιτία της επιστροφής διατυπωμένη με σαφήνεια. Τα δύο αντίτυπα της πράξης, μεταξύ των οποίων και το πρωτότυπο, παραδίδονται στο γραφείο επιστροφών και διαγραφών και το τρίτο στο τμήμα αυτοκινήτων.
β)Ατομικό Φύλλο ΄Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε δύο αντίτυπα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παρ. ι του άρθρου 106 του Π.Δ. 16/1989.

5. Η απόφαση αυτή αφορά τα ειδικά σήματα έτους 2001 για τα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, τύπου JEEP, καθώς και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) και έτους 2002 και επομένων για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο