Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αριθ. Πρωτ.1098584/1805/Τ.&Ε.Φ./9.12.2002 Τρόπος απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών

(Τρόπος απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓEN. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.1098584/1805/Τ.&Ε.Φ.
ΔIEYΘYΝΣΗ TΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α

ΠΟΛ 1268

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2103642922
FAX: 2103642251

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Τρόπος απόδοσης των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

‘Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 2246/1952 (ΦΕΚ Α 282), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α 147).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. της 28/7/1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (ΦΕΚ 239) όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1957/1991 (ΦΕΚ Α 114).

4.Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ Β 1485) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη απλοποίησης της υφισταμένης διαδικασίας για την αντιμετώπιση των δυσχερειών και των προβλημάτων που δημιουργούνται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) κατά την απόδοση των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου στα πινάκια των επιταγών των τραπεζών, μετά και την κατάργηση της χρήσης κινητών επισημάτων.

6. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Καθορίζουμε νέο τρόπο απόδοσης των οφειλομένων Τελών Χαρτοσήμου για τα πινάκια επιταγών των τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1957/1991 ως ακολούθως:

Τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται για τα ανωτέρω πινάκια, αποδίδονται στη Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικά για κάθε ημερολογιακό πενθήμερο, εντός πέντε ημερών από τη λήξη αυτού.

Κάθε τραπεζικό κατάστημα καταχωρεί σε κατάσταση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, τα εκδοθέντα πινάκια επιταγών εντός του ημερολογιακού πενθημέρου, την οποία υποβάλλει εις διπλούν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το κατάστημα για την απόδοση των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου και την έκδοση του σχετικού διπλοτύπου είσπραξης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύει για τα πινάκια που εκδίδονται από 1-1-2003.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ: …………………………. Δ.Ο.Υ. ………………….

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ………………..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΦΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΙΟΥ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΥ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΙΟΥ

ΤΕΛΗ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία ……………….. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δ.Ο.Υ. ……………………………

Ο Υπόχρεος Αρ. διπλ. είσπραξης ………….

Ημερομηνία …………………….

Ο Παραλαβών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Α’ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση της απόφασης).

Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας.

Β’ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πίνακας Α (Εκτός των Δ.Ο.Υ. και του αρ. 2).

‘Ενωση Ελληνικών Τραπεζών - Μασσαλίας 1 - Τ.Κ. 106 80 - ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού.

2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών.

3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων.

4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών.

5. Διευθύνσεις της Γεν. Διεύθυνσης Φορολογίας.

6. Δ/νση Τελών & Ειδ. Φορολογιών (5).

7. Δ/νση 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) (5).

8. Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών (5).

9. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (για ενημέρωση της Γραμματείας του

Υπουργικού Συμβουλίου).

Γραφείο Επικοινωνίας & Πληροφόρησης Πολιτών (5).

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (5).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο