Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2009 ]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία αριθ. 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC-ΔΠΧΠ)

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 2009 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία αριθ. 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC-ΔΠΧΠ))

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 254/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαρτίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διερμηνεία αριθ. 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC-ΔΠΧΠ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής θεσπίστηκαν ορισμένα διεθνή πρότυπα και διερμηνείες που είχαν πάψει να ισχύουν από τις 15 Οκτωβρίου 2008.

(2) Στις 30 Νοεμβρίου 2006, η επιτροπή διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC- ΔΠΧΠ) δημοσίευσε τη διερμηνεία 12 της IFRIC σχετικά με
τους διακανονισμούς για την παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών, εφεξής «IFRIC 12». Η IFRIC 12 αποτελεί ερμηνεία που διευκρινίζει τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων περί των
διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης IFRIC που ήδη έχουν εγκριθεί από την επιτροπή για τους διακανονισμούς παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών. Η IFRIC
12 διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται στους λογαριασμούς του φορέα εκμετάλλευσης υπέρ του οποίου έχει πραγματοποιηθεί παραχώρηση η υποδομή που αφορά ο
διακανονισμός για την παραχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Διευκρινίζει επίσης τη διάκριση μεταξύ των επιμέρους σταδίων του διακανονισμού για την παραχώρηση των δημόσιων υπηρεσιών (στάδια κατασκευής/λειτουργίας) και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζονται για κάθε περίπτωση τα έσοδα και οι δαπάνες. Πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ δύο τρόπων αναγνώρισης της υποδομής καθώς και των αντίστοιχων εσόδων και δαπανών (πρόκειται για τα «μοντέλα» βάσει των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή βάσει των άϋλων περιουσιακών στοιχείων) ανάλογα με την έκθεση του φορέα εκμετάλλευσης στον οποίο έχει εκχωρηθεί η παραχώρηση, στην αβεβαιότητα όσον αφορά τα μελλοντικά του έσοδα.

(3) Η διαβούλευση με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν
ότι η IFRIC 12 (ΔΠΧΠ 12) ανταποκρίνεται στα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων η οποία να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG για την έγκριση και συμβούλευσε την Επιτροπή ότι ήταν αντικειμενική και ισορροπημένη.

(4) Η έγκριση της IFRIC 12 συνεπάγεται τροποποιήσεις του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS- ΔΠΧΑ) 1, της IFRIC 4 και της διερμηνείας της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (SIC-ΜΕΔ) 29 ώστε να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.

(5) Εξυπακούεται ότι οι εταιρείες δύνανται να εφαρμόσουν ή να συνεχίζουν να εφαρμόζουν την IFRIC 12.

(6) Ως εκ τούτου ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθείδεόντως .

(7) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιείται ως εξής:

1) Η διερμηνεία 12 της επιτροπής διερμηνειών των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRIC) σχετικά με τους διακανονισμούς για την παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών
ενσωματώνεται στο κείμενο με τη μορφή που έχει στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2) Το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS) 1, η IFRIC 4 και η διερμηνεία 29 της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (ΜΕΔ-SIC) 29 τροποποιούνται σύμφωνα με το προσάρτημα Β της IFRIC 12 όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

.
Άρθρο 2

Κάθε εταιρεία καλείται να εφαρμόσει την IFRIC 12, με τη μορφή που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.


Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2009.
Για την Επιτροπή
Charlie McCREEVY
Μέλος της Επιτροπής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο