Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2009 ]

Αριθμ. Πρωτ. Γ41/5/30.3.2009 Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

(Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009
Αριθμ. Πρωτ. Γ41/5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κυριακή Σταύρου
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
1.Όλα τα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Γραφεία Συντονιστών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Θ Ε Μ Α :«Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999

Σχετ. Εγκ: 103/04, 22/08, 4/09

Με τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες δόθηκαν οδηγίες για το θέμα των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την υποχρέωση τήρησης αυτών, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών στις περιπτώσεις μη τήρησης αυτών.

Με αφορμή σχετική Έκθεση Διερευνητικού Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά υπόθεση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης (εντός 50 ημερών) Δήλωσης Απασχόλησης – Καταγγελίας
ασφαλισμένου από υποκατάστημά μας, σας υπενθυμίζουμε και πάλι την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

Επισημαίνουμε ότι η μη τήρησή τους αφ΄ ενός γεννά το δικαίωμα στον πολίτη για αποζημίωση, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Επιτροπές (παρ. 13 άρθρο 5 Ν.1943/1991, άρθρο δεύτερο Ν. 2690/99), αφετέρου αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων (άρθρα 106, 107, 117 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων - άρθρο πρώτο Ν. 3528/07).

Τέλος για διευκόλυνσή σας σας συναποστέλλουμε συνοπτική καταγραφή σε μορφή Πίνακα των οριζομένων προθεσμιών κατά περίπτωση.

Συν.:1 φύλλο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


 
 Κατηγορίες αιτημάτων     Προθεσμία διεκπεραίωσης  
 Αιτήματα πολιτών, γενικά Παροχή πληροφοριών   50 ημέρες (+ 10 ημέρες όταν είναι συναρμόδιες υπηρεσίες)   
 Χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων   10 ημέρες   
 Διαβίβαση της αίτησης σε αρμόδια υπηρεσία   3 ημέρες   
 Ενημέρωση του πολίτη ότι δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της υπόθεσής του εντός της οριζόμενης προθεσμίας   5 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας   
 Ικανοποίηση ή απόρριψη αιτήματος πρόσβασης σε έγγραφα   20 ημέρες   
 Ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου    30 ημέρες  
 Έκδοση απόφασης – γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα επί ενδικοφανούς προσφυγής (απόφαση Τ.Δ.Ε.)      3 μήνες  
 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού (γενικά)   24 ώρες
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ειδικά)       48 ώρες  

 Αποστολή αυτεπάγγελτα αναζητηθέντος δικαιολογητικού  (γενικά)

48 ώρες
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 3 ημέρες
Πιστοποιητικά Υπουργείου Δικαιοσύνης 5 ημέρες 
 Απόφαση συνταξιοδότησης και Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας    (ειδικά)  5 ημέρες 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο