Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2009 ]

ΠΟΛ.1039/24.3.2009 Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών.

(Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,  24 Μαρτίου 2009
Αριθ.Πρωτ.:1033029/10426/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)   
  
ΤΜΗΜΑ Β               
ΠΟΛ: 1039

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΗΝΑ              
Πληροφορίες: Α.Μαλιάγκα                                  
Τηλέφωνο: 210 – 3375311, 312  
ΦΑΞ: 210 – 3375001            
                                    
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων όταν διανέμονται μετοχές αντί μετρητών.
    
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 54 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν.3697/2008, στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1.01.2009 και μετά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ.6 του άρθρου 18 του ν.3697/2008 ορίζεται, ότι ειδικά για τα  εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54, η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση διανομής μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε παρακράτηση.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η οριζόμενη από την παρ.1 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου πρέπει να γίνεται στο ποσό των μερισμάτων ή επί της αξίας των μετοχών που διανέμει η ανώνυμη εταιρεία στους μετόχους της ως μέρισμα, κατά περίπτωση. Όταν η ανώνυμη εταιρεία αποφασίζει τη διανομή μερισμάτων με τη μορφή μετοχών που θα εκδοθούν αντί της καταβολής μετρητών, τα προς διανομή κέρδη θα πρέπει πρώτα να κεφαλαιοποιηθούν.

4. Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και επειδή ο φόρος 10% επί των μερισμάτων παρακρατείται από το ποσό που καταβάλλεται στους μετόχους, τους οποίους και βαρύνει, συνάγεται, ότι το προς κεφαλαιοποίηση ποσό κερδών θα είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση του φόρου 10%, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία είτε θα διένειμε μεγαλύτερο ποσό μερισμάτων στους μετόχους από αυτό που αποφάσισε η γενική συνέλευση, είτε θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η ίδια με τον εν λόγω φόρο, παρά το γεγονός ότι δεν είναι υποκείμενη.

 
           Ακριβές Αντίγραφο

                Ακριβές Αντίγραφο                                                                                   
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
                                                                      ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο