Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2009 ]

ΠΟΛ.1031/4.3.2009 Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.

(Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1024941/120/Τ.&Ε.Φ.
    
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄    


ΠΟΛ 1031

Ταχ. Δ/νση:    Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: Περί της καταβολής ή μη των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας ή της θέσης αυτών σε κατάσταση ακινησίας και της βεβαίωσης οφειλομένων τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) « Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», προβλέπεται ότι «δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος αν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγούμενων ετών, περιλαμβανομένης και της αξίας του ειδικού σήματος, οι τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα, καθώς και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, για τη μεταβίβαση τέλος χαρτοσήμου και ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών».

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) ορίζεται ότι, οι μεταβιβάσεις της κυριότητας με επαχθή αιτία των ενάριθμων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που πραγματοποιούνται από 1-1-2000, γίνονται με απλή πράξη των μερών η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και ολοκληρώνονται με τη βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Για την υλοποίηση των προαναφερομένων διατάξεων διευκρινίστηκε ότι (ΥΠ. ΟΙΚ.1117903/1226 Τ &ΕΦ/ΠΟΛ.1249/16.12.1999), θα πρέπει προηγουμένως να έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οικεία θέση της άδειας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές του νόμου τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Επίσης ότι, για να πραγματοποιηθούν οι κατά τα πιο πάνω μεταβιβάσεις οχημάτων, υφίσταται υποχρέωση των Δ.Ο.Υ. να ελέγχουν αν υπάρχει φορολογική ενημερότητα του πωλητή με βάση το προσκομιζόμενο αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/24-11-1999  (ΦΕΚ 2134 Β΄) και να βεβαιώσουν στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄) ορίζεται   
ότι το τέλος αδείας οχήματος που επιβάλλεται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας οχήματος, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄), καθώς και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος που επιβάλλεται για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2873/2000, εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από την έκδοση κοινής Απόφασης των συναρμοδίων Υπουργών , με την οποία θα καθοριστεί η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του.
4. Σε εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων του νόμου εκδόθηκε η αριθμ.1012568/120β/Τ & ΕΦ/ 10-2-2004 (ΦΕΚ 365 Β΄)  Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Μεταφορών και Επικοινωνιών με την οποία ορίζεται ότι, από 1 Απριλίου 2004 καταργείται και υποχρέωση της Δ.Ο.Υ. που απορρέει από τις διατάξεις του ν.δ/τος 1146/1972 και του     ν. 2753/1999 για τη βεβαίωση καταβολής επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων.

Όπως διευκρινίστηκε (ΥΠ. ΟΙΚ. 1024962/282 Τ & EΦ/23-3-2004 Εγκύκλιος), στην περίπτωση μεταβίβασης ενάριθμων αυτοκινήτων και μοτοσικλέτας, δεν θα ελέγχεται εφεξής η καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους μεταβίβασης και των τυχόν οφειλομένων προγενεστέρων ετών. Εξυπακούεται ότι, τα τέλη αυτά θα οφείλονται καθώς και το κατά περίπτωση πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής.

5. Κατόπιν των ανωτέρω ρυθμίσεων, με την αριθμ. 1092634/698-11/0016/10-11-2004 (ΦΕΚ 1755 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2005, καταργήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της Απόφασης 1109793/6134-11/0016/24.11.1999

Με βάση τα ανωτέρω έγινε δεκτό (ΥΠ.ΟΙΚ. 1102258/7766-11/0016/ΠΟΛ.1147/22.12.2004 Εγκύκλιος) ότι, από το χρόνο έναρξης της ισχύος της αριθμ. 1092634/698-11/0016/10-11-2004 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μη επαγγελματικών θαλασσίων σκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων που εμπίπτουν στα τεκμήρια διαβίωσης φορολογίας εισοδήματος. 

6. Ειδικά, για την ακινησία των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α΄) ορίζεται ότι, η θέση του αυτοκινήτου οχήματος για οποιοδήποτε λόγο σε ακινησία (εκούσια) ή αναγκαστική λόγω ανωτέρας βίας (καταστροφή, κλοπή, υπεξαίρεση κ.λπ), έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του από τα τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η θέση του οχήματος σε κατάσταση ακινησίας δεν προϋποθέτει ούτε σχετίζεται με την καταβολή ή μη τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος ή παρελθόντων ετών.

Ενόψει των προαναφερομένων νομοθετικών ρυθμίσεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3220/2004, από 1-4-2004 καταργήθηκε η υποχρέωση των Δ.Ο.Υ. αναφορικά με τον έλεγχο για την οφειλή ή μη των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου της μεταβίβασης των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και τούτο λόγο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της είσπραξης του τέλους άδειας και του τέλους μεταβίβασης υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Μετά την κατάργηση των διατάξεων της αριθμ 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από 1-1-2005, επί των μεταβιβάσεων από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997, έχουν καταστεί εφεξής ανενεργείς.

γ) Για τη θέση σε κατάσταση ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2367/1953, δεν εξετάζεται αν υφίστανται ή όχι οφειλές τελών κυκλοφορίας τρέχοντος ή παρελθόντων ετών.

Η άρση της ακινησίας, συνεπάγεται την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η άρση. Συνεπώς, εφόσον υφίστανται οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, αυτά εξακολουθούν να οφείλονται καθόσον το δικαίωμα του δημοσίου για τη βεβαίωση των τελών αυτών παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών από το έτος που αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου έβδομου του ν. 2275/1994 ( ΦΕΚ  238 ΑΆ ), προβλέπεται η βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. των τελών κυκλοφορίας και του κατά περίπτωση προστίμου που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας έτους 1994 και μετά των αυτοκινήτων οχημάτων που περιγράφονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α΄), για τα οποία δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή έγινε προμήθεια ειδικού σήματος μικρότερης κατηγορίας για το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν. 3697/2008 ( ΦΕΚ 194 Α΄) ορίζεται ότι, αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλομένων κατά τα ανωτέρω τελών κυκλοφορίας και προστίμων είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών  ο οποίος θα προβεί στην επιδίωξη είσπραξης του εσόδου αυτού και την ταμειακή του βεβαίωση κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚατΆ εξουσιοδότηση των προαναφερομένων διατάξεων του ν.3697/2008, τροποποιήθηκαν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της αριθμ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ.-ΠΟΛ.1136/24.11.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση της αριθμ.1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1153/14.11.2008 (ΦΕΚ 2572 Β΄/18.12.2008) νεότερης Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την υλοποίηση της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του νόμου καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο αναφορικά με τη βεβαίωση γενικώς των οφειλομένων ποσών, η Υπηρεσία μας θα σας ενημερώσει άμεσα με ιδιαίτερο έγγραφο.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο