Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-08-2007 ]

1077454/1495/Α0012/6.8.2007 Επιβολή φόρου υπεραξίας επί πώλησης παγίου στοιχείου της επιχείρησης ως εμπορεύματος - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

(Επιβολή φόρου υπεραξίας επί πώλησης παγίου στοιχείου της επιχείρησης ως εμπορεύματος - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1077454/1495/Α0012/6.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1077454/1495/Α0012/6.8.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή φόρου υπεραξίας επί πώλησης παγίου στοιχείου της επιχείρησης ως εμπορεύματος - εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

Σε απάντηση σχετικής τηλεομοιοτυπίας σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής :

Α. Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. (ζ) της παραγράφου (3) του άρθρου 28 του ν. 2238/94 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις θεωρείται και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή.
2.      Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2238/94, είναι το μεταβιβαζόμενο αγαθό να είναι πάγιο στοιχείο της επιχείρησης το οποίο μεταβιβάζεται ως εμπόρευμα και το πραγματοποιούμενο κέρδος από την πώληση αυτή θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
3.     Προκειμένου να υπολογιστεί και να φορολογηθεί η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση του παγίου (αυτ/του - μηχανής) ως εμπορεύματος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθ, 7 του ν. 1160/81.
4.     Η αξία του παγίου ως εμπορεύματος που εξευρίσκεται με τον παραπάνω τρόπο φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 30% υποβαλλομένης γι\' αυτό σχετικής δήλωσης στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εισοδήματος πριν από την πράξη μεταβίβασης.
Η αξία αυτή μπορεί να υπαχθεί σε φορολογία εισοδήματος και βάσει των
γενικών διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν, εφόσον συμπεριληφθεί μαζί με τα λοιπά του εισοδήματα του οικείου οικονομικού έτους, διαφορετικά θεωρείται ότι εξαντλήθηκε η φορολογική του υποχρέωση με την αυτοτελή φορολόγησή του (30%).
5.     Κατά συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ενοικίασης μοτοποδηλάτων που αναφέρεσθε και εφόσον αυτή τηρεί Β\' κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ όπως μας πληροφορήσατε τηλεφωνικά, επειδή το σύνηθες κέρδος αυτής προέρχεται από την ενοικίαση αυτών, τα οποία αποτελούν πάγια περιουσιακά της στοιχεία σε περίπτωση που συμβεί να πουλήσει κάποιο από αυτά τότε το κέρδος που θα προκύψει από την πώληση του πάγιου περιουσιακού της στοιχείου (μοτοποδήλατο) αποτελεί υπερτίμηση από πάγιο κεφάλαιο και πρέπει κατά τη μεταβίβαση αυτή να επιβληθεί φόρος υπεραξίας.

Β. Δ/ΝΣΗ Κ.Β.Σ.

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών προς το κοινό, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης (κ.λπ.).
2.     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988, οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμιακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
3.     Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με την παράγραφο 13.2.3.1. της εγκυκλίου 3/1992 ερμηνευτικής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992), οι επιτηδευματίες που πωλούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα κ.λπ. και τηρούν το πρόσθετο βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 (περ. ιε\') του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., δεν έχουν υποχρέωση αναγραφής πρόσθετων στοιχείων (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη) , στις αποδείξεις λιανικής πώλησης (α.λ.π.), τις οποίες εκδίδουν είτε από φορολογικές ταμειακές μηχανές (φ.τ.μ.), είτε από ταμειακά συστήματα Η/Υ, είτε από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη σε περίπτωση βλάβης των φ.τ.μ. ή των Η/Υ.
4.     Ενόψει των προαναφερομένων, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων μοτοποδηλάτων, για τις διενεργούμενες πωλήσεις μοτοποδηλάτων, θα εκδίδονται προς πελάτες-ιδιώτες αποδείξεις λιανικής πώλησης από φ.τ.μ. ή εναλλακτικά από Η/Υ (χωρίς σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ ή με σήμανση προαιρετικά), και προς πελάτες-επιτηδευματίες είτε συνενωμένο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης (θεωρημένο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήμανση, αλλά θεωρημένο), ή Δελτίο Αποστολής (θεωρημένο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης με σήμανση) και ακολούθως Τιμολόγιο Πώλησης (αθεώρητο σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης χωρίς σήμανση).

Γ.Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει σήμερα, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης για την εισαγωγή, αγορά ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι (9) εννέα θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ..... καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δέν εφαρμόζεται (δηλαδή παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης) για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2,3,4,5 και 13 προκύπτει ότι οι πωλήσεις των παραπάνω αγαθών υπάγονται σε Φ.Π.Α..
Επισημαίνεται πάντως ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ίδιου κώδικα στην περίπτωση αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου (του διακανονισμού) ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος.
Εφόσον λοιπόν πρόκειται για πωλήσεις μοτοποδηλάτων, τα οποία είχατε χρησιμοποιήσει για μίσθωση στην επιχείρησή σας, αυτές θα υπαχθούν σε Φ.Π.Α. και θα πρέπει να προβείτε σε εφάπαξ διακανονισμό για όσα από τα μοτοποδήλατα βρίσκονται στην πενταετή περίοδο του διακανονισμού των παγίων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο