Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2007 ]

1036816/237/0015/29.6.2007 Επίδραση στο κύρος βιβλίων σε περίπτωση μη διαφύλαξης από τον εκδότη των πρωτότυπων δελτίων αποστολής που αφορούν τις περιπτώσεις διακινήσεων με σκοπό το «δειγματισμό» (χωρίς παράδοση).

(Επίδραση στο κύρος βιβλίων σε περίπτωση μη διαφύλαξης από τον εκδότη των πρωτότυπων δελτίων αποστολής που αφορούν τις περιπτώσεις διακινήσεων με σκοπό το «δειγματισμό» (χωρίς παράδοση).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1036816/237/0015/29.6.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1036816/237/0015/29.6.2007

ΘΕΜΑ: Επίδραση στο κύρος βιβλίων σε περίπτωση μη διαφύλαξης από τον εκδότη των πρωτότυπων δελτίων αποστολής που αφορούν τις περιπτώσεις διακινήσεων με σκοπό το «δειγματισμό» (χωρίς παράδοση).

    Σε απάντηση του με αριθμ. 6378/11.4.2007  εγγράφου σας, με το οποίο ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν η μη διαφύλαξη από τον εκδότη των πρωτότυπων δελτίων αποστολής που αφορούν τις περιπτώσεις διακινήσεων με σκοπό το «δειγματισμό» (χωρίς παράδοση) και στοιχεία πελάτη «διάφοροι» επισύρει τις κυρώσεις των διατάξεων  της παραγράφου 3, περίπτωση γ΄ ή της παραγράφου 4 περίπτωση στ΄ του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ, όπως ισχύουν, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να διαφυλάσσει τα φορολογικά του στοιχεία για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις αυτές.
    2.     Η υποχρέωση διαφύλαξης από τον κατά περίπτωση υπόχρεο καταλαμβάνει όλα τα υποχρεωτικώς εκδιδόμενα σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. αντίτυπα.
    Συνεπώς στην περίπτωση έκδοσης δελτίων αποστολής τα στελέχη αυτών φυλάσσονται από τον εκδότη ενώ τα πρωτότυπα από τον παραλήπτη των αγαθών.
    Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση έκδοσης δελτίων αποστολής με σκοπό το δειγματισμό χωρίς παράδοση των αγαθών, τα πρωτότυπα των οποίων συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την επιστροφή τους στην εγκατάσταση του εκδότη (επιχείρησης που δειγματίζει), ο τελευταίος έχει υποχρέωση διαφύλαξης τόσο των στελεχών όσο και των πρωτότυπων των δελτίων αποστολής και επομένως σε περίπτωση μη διαφύλαξης των πρωτοτύπων επιβάλλεται σ΄ αυτόν το πρόστιμο της περίπτωσης Θ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997.
    Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατ΄ εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο μόνον όταν δεν έχουν διαφυλαχθεί από τον κατά περίπτωση υπόχρεο τα επιπλέον προαιρετικά εκδοθέντα αντίτυπα.
    3.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης βΆ της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. προβλέπεται ότι τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος, μεταξύ άλλων, τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,
    4.     Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης στΆ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία και τα στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανακριβή, όταν ο υπόχρεος, μεταξύ άλλων δεν διαφυλάσσει τα συνοδευτικά στοιχεία των αγαθών. Δεν εμπίπτει στην περίπτωση αυτή η μη διαφύλαξη και επίδειξη η οποία οφείλεται σε λόγους αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
Οι πράξεις ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής, για να συνεπάγονται εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, πρέπει να είναι μεγάλης έκτασης, ώστε να τα επηρεάζουν σημαντικά ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού για τις πράξεις ή παραλείψεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου αυτής.
    5.     Ύστερα από τα προαναφερόμενα η μη διαφύλαξη από τον υπόχρεο επιτηδευματία των πρωτότυπων των δελτίων αποστολής που εξέδωσε με σκοπό το δειγματισμό χωρίς παράδοση των αγαθών, συνιστά λόγο ανακρίβειας των βιβλίων του. Περαιτέρω προκύπτει ότι για να κριθούν τελικώς τα εν λόγω βιβλία ανακριβή εξ αυτού του λόγου, θα πρέπει οι διαπιστώσεις του ελέγχου να είναι μεγάλης έκτασης ή να καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων, ζήτημα το οποίο είναι πραγματικό και το οποίο κρίνεται από το προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο