Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2007 ]

1011416/194/Α0012/26.1.2007 Φορολογική μεταχείριση γλύπτη.

(Φορολογική μεταχείριση γλύπτη.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1011416/194/Α0012/26.1.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1011416/194/Α0012/26.1.2007

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση γλύπτη.

Απαντώντας σε σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Δ/ΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.     Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του γλύπτη.
2.     Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1002246/53/Α0012/23.3.2004 και 1071675/1298/Α0012/24.7.97 έγγραφά μας) ότι οι αμοιβές από καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως είναι του γλύπτη, του ζωγράφου, του γραφίστα κ.α. αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα εφόσον προέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και το παραγόμενο έργο ως συγκεκριμένο και μοναδικό δεν αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση σε κάθε τρίτο. Στην περίπτωση όμως που ο δημιουργός προβαίνει σε κατασκευή προϊόντων μαζικής παραγωγής το εισόδημα που αποκτά θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Επίσης, εισόδημα από εμπορική επιχείρηση θεωρείται ότι αποκτά ο καλλιτέχνης όταν εκτός από τη διοργάνωση εκθέσεων στις οποίες παρουσιάζονται τα έργα του, αναλαμβάνει και τη χρηματοοικονομική οργάνωση και διαχείριση των εκθέσεων αυτών (σχετ. το 1140413/2234/Α0012/30.12.98 έγγραφό μας).
3. Συνεπώς,  το  εισόδημα  του  γλύπτη  αποτελεί  εισόδημα  από  ελευθέρια
επαγγέλματα με την προϋπόθεση ότι ασκείται μόνο καλλιτεχνική δραστηριότητα ενώ αν ασκείται εμπορική δραστηριότητα (μαζική παραγωγή και πώληση, χρηματοοικονομική οργάνωση και διαχείριση εκθέσεων κ.α.) θεωρείται εισόδημα από εμπορική επιχείρηση.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.     Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.     Από τις ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Α\' του παρόντος, προκύπτει ότι ο γλύπτης, ανεξάρτητα. αν αποκτά εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θεωρείται επιτηδευματίας και υποχρεούται στην τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ.
3.     Ειδικότερα,  ως  προς  την  έκδοση  φορολογικών  στοιχείων,  από  τις
συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., προκύπτει ότι οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν, 2238/1994- επομένως και ο καλλιτέχνης γλύπτης- στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής, αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως, όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη, Ο επιτηδευματίας αυτός εκδίδει την ίδια απόδειξη και όταν παρέχει υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφει σ\' αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου. Στις περιπτώσεις δε αυτές η Α.Π.Υ. επέχει θέση τιμολογίου.
    4.     Επομένως, εφόσον ο καλλιτέχνης γλύπτης δημιουργεί έργα με προέχον στοιχείο αυτό της πνευματικής εργασίας, τα οποία διαθέτει λιανικώς ή χονδρικώς, υποχρεούται να εκδίδει σε κάθε περίπτωση Α.Π.Υ., κατά τα ανωτέρω οριζόμενα (παράγραφος 1 του παρόντος). Ειδικά για τις περιπτώσεις συναλλαγών με επιτηδευματίες, σκόπιμο - είναι για την αποφυγή αμφισβητήσεων, στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. να αναγράφεται πέραν των άλλων, το είδος και η ποσότητα των έργων.
5.     Σε περίπτωση, ωστόσο, που το παραγόμενο έργο δεν είναι μοναδικό, αλλά αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση σε κάθε τρίτο, τότε θεωρείται ότι ο γλύπτης προβαίνει σε πώληση αγαθών και συνεπώς, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ.1 και 13 παρ.1 του Κ.Β.Σ., υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου - δελτίου αποστολής, εφόσον η πώληση διενεργείται προς επιτηδευματία, ή απόδειξης λιανικής πώλησης, εφόσον η πώληση διενεργείται προς ιδιώτη, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι στην τελευταία περίπτωση οι αποδείξεις λιανικής πώλησης εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή, κατ\' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/88.
6.     Επίσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., που προβλέπουν την έκδοση στοιχείου εκκαθάρισης για πωλήσεις που γίνονται για λογαριασμό τρίτου, προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο γλύπτης συνεργάζεται με εκμεταλλευτή εκθεσιακού χώρου (γκαλερί), και δεδομένου ότι ο     καλλιτέχνης δεν αποκτά εγκατάσταση στο χώρο της γκαλερί, αποστέλλει σε αυτόν τα έργα του με δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται «πώληση για λογαριασμό μου» και ο εκμεταλλευτής της γκαλερί εκδίδει για τις πωλήσεις που διενεργεί τιμολόγια πώλησης προς επιτηδευματίες και αποδείξεις λιανικής πώλησης προς ιδιώτες. Εν συνεχεία, ο εκμεταλλευτής της γκαλερί εκδίδει στοιχείο εκκαθάρισης προς τον καλλιτέχνη για τις διενεργηθείσες πωλήσεις, με το περιεχόμενο που ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί παραστατικό εσόδου για τον καλλιτέχνη και παραστατικό εξόδου για τον εκμεταλλευτή της γκαλερί.
7.     Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, μεταξύ άλλων, σε κάθε διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, το ίδιο δε ισχύει και επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.
    Συνεπώς, τα έργα γλυπτικής κατά τις διακινήσεις από και προς την έδρα της επιχείρησης πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής με αναγραφή του σκοπού της διακίνησης (Π.χ. προς πώληση, προς επίδειξη και πιθανή πώληση, προς επίδειξη και επιστροφή, προς επεξεργασία, κατόπιν επεξεργασίας, δωρεάν παράδοση, πώληση για λογαριασμό μου κ.λ.π.).
8.     Με  την  περ.  ε\'  της  παρ. 11.9.4.  της ερμηνευτικής εγκυκλίου  3/1992 έχει διευκρινιστεί  ότι  μπορεί  να μην  εκδίδεται  δελτίο αποστολής κατά  τη  διακίνηση από τους  τεχνικούς  των  αναγκαίων  εργαλείων  και  μηχανημάτων  για  την  εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους. Συνεπώς, κατ\' αναλογία των ανωτέρω στην περίπτωση που ο γλύπτης εργάζεται εκτός εγκατάστασης μπορεί να μεταφέρει τα εργαλεία  του  στο χώρο που παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς αυτά να συνοδεύονται
από δελτίο αποστολής.
9.     Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Β.Σ. στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών που προβλέπονται από το ν. 1642/1986 (νυν ν.2859/2000), εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης. Αντί της απόδειξης αυτής μπορεί να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας του Κ. Β. Σ. , εφόσον κατά την έκδοσή του αναγράφεται η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». Συνεπώς, εάν κατ\' εφαρμογήν των διατάξεων του Φ.Π.Α. κριθεί ότι η δωρεάν παράδοση έργου σας συνιστά πράξη αυτοπαράδοσης, τότε απαιτείται η έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης, άλλως αρκεί η έκδοση δελτίου αποστολής, εάν υπάρχει διακίνηση, και δεν απαιτείται η έκδοση στοιχείου αξίας.
10.     Τέλος, στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας βρίσκει σε ελεύθερο περιβάλλον πρώτες ύλες( Π.χ. πέτρες, ξύλα κ.λπ.) τις οποίες προτίθεται να εισάγει στην επιχείρησή του προς επεξεργασία, δεν εκδίδεται κανένα φορολογικό στοιχείο.

    Γ΄ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ια της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών από καλλιτέχνες, εκτός από αυτές που παρέχονται απευθείας στο κοινό. Ως μη φορολογητέες υπηρεσίες γλύπτη θεωρούνται οι υπηρεσίες συντήρησης γλυπτών γενικά έργων ενός μουσείου, μιας εκκλησίας κλπ.
Στην περίπτωση που γλύπτης εκτελεί γλυπτικές εργασίες σε ακίνητα εταιρειών και ιδιωτών, τα πρόσωπα αυτά δέχονται τις υπηρεσίες του ως τελικοί καταναλωτές. Επομένως οι υπηρεσίες αυτές δεν απαλλάσσονται από το φόρο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. 5 της παραγράφου Ι του Κεφαλαίου Β\' Υπηρεσίες, του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ο συντελεστής που αναλογεί στις πράξεις αυτές είναι 9%.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 54 του Κεφαλαίου  Α\' Αγαθά, του  Παραρτήματος  ΙΙΙ   του  Κώδικα Φ.Π.Α., η παράδοση από τον  ίδιο  τον  δημιουργό τους  πρωτότυπων έργων αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, από κάθε ύλη, υπάγεται στον φόρο και με συντελεστή 9%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο