Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2007 ]

1008369/139/Α0012/24.1.2007 Χρόνος απόκτησης εισοδήματος ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία και Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.

(Χρόνος απόκτησης εισοδήματος ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία και Χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1008369/139/Α0012/24.1.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1008369/139/Α0012/24.1.2007

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης εισοδήματος ιατρών που συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία – Χρόνος  έκδοσης των Α.Π.Υ.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. ΦOPOΛOΓlA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο.
Ως είσπραξη, για την επιβολή και για την παρακράτηση του φόρου, θεωρείται και η πίστωση του δικαιούχου στα βιβλία του υποχρέου για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο.
2.     Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του πιο πάνω νόμου, ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.
3.     Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. τα 1075711/1267/Α0012/ 26.10.01 και 1015888/309/Α0012/27.2.02 έγγραφά μας) ότι ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος των ιατρών που συμβάλλονται με το Δημόσιο θεωρείται και εκείνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος - ιατρός έλαβε με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της έκδοσης του εντάλματος πληρωμής των αμοιβών του από τις Διευθύνσεις Εντελλομένων Εξόδων, καθόσον η έκδοση αυτή καθεαυτή συνιστά πίστωση του ποσού των αμοιβών στα βιβλία του οφειλέτου Δημοσίου, κατ\' εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος.
4.     Ύστερα από τα παραπάνω, ως χρόνος απόκτησης του αμοιβών των ιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο οι δικαιούχοι έλαβαν γνώση της έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ή έλαβαν τη σχετική βεβαίωση αμοιβών στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το σύνολο των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνομά τους και το συνολικό ποσό των δικαιούμενων αμοιβών, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ., παραστατικού στοιχείου.

Β. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 (εδάφ. β\') και 3 (εδάφ. α\') του άρθρου 13 του Π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), η απόδειξη παροχής υπηρεσιών, των επιτηδευματιών που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, εκδίδεται με κάθε επαγγελματική
τους είσπραξη.
2.     Οι ανωτέρω διατάξεις ερμηνεύτηκαν με τις παραγρ. 13.2.2 και 10 των εγκυκλίων 3/24.11.1992 και 1163/30.6.1994 αντίστοιχα και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις προκειμένου, να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τον χρόνο έκδοσης των Α.π.γ. από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994), ο οποίος τονίστηκε ότι συναρτάται απόλυτα από το χρόνο είσπραξης καί ειδικότερα:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδουν Α.Π.Υ. με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, δηλαδή κάθε φορά που εισπράττουν ποσά που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, είτε αφορούν προκαταβολή, είτε εξόφληση λογαριασμού, ανεξάρτητα από το χρόνο που τα δικαιώματά τους κατέστησαν
απαιτητά και περαιτέρω ανεξάρτητα εάν τα ποσά αυτά ευθέως ή μη μπορούν να χαρακτηρισθούν ως αμοιβές (π.χ. είσπραξη τόκων που επιδικάσθηκαν και αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα κ.λ.π.).
Ακόμη, ως είσπραξη - καταβολή, (είσπραξη αμοιβής από το δικαιούχο) Κ.Β.Σ. λογίζεται και η πίστωση του δικαιούχου ελεύθερου επαγγελματία στα βιβλία του υπόχρεου για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη, επί αποδείξει, αναγγελία στο δικαιούχο της πίστωσης του λογαριασμού του.
3.     Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. από τους γιατρούς για αμοιβές που εισπράττουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία συναρτάται άμεσα με το χρόνο είσπραξης ¬καταβολής της αμοιβής τους ή την πίστωση του λογαριασμού τους.
Επομένως, οι γιατροί που συμβάλλονται με το Δημόσιο, ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία (Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ Κ.α.) πρέπει να εκδίδουν τις Α.Π.Υ. για τις αμοιβές τους στον οριζόμενο από τον Κ.Β.Σ. χρόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παρ. 2 του παρόντος και όχι όπως συνηθίζεται με την υποβολή των δικαιολογητικών βάσει των οποίων γίνεται έλεγχος και εκκαθάριση της αμοιβής αυτής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο