Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2007 ]

1005003/2799/11.1.2007 Κατ' οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών και Φορολογικές υποχρεώσεις και Επιβολή προστίμων.

(Κατ' οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών και Φορολογικές υποχρεώσεις και Επιβολή προστίμων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1005003/2799/11.1.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1005003/2799/11.1.2007

ΘΕΜΑ: Κατ' οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών – Φορολογικές υποχρεώσεις –   Επιβολή προστίμων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ι. ΜΗΤΡΩΟ

Σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ. 1 της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-07-05 Α.Υ.Ο.Ο. κάθε Φυσικό Πρόσωπο όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης δήλωσης έναρξης εργασιών έχουν εφαρμογή τα πρόστιμα του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρθρ.4 του ν.2523/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παράγραφο 30 του αρθρ.21 του ν.2948/01 ήτοι εκατόν δέκα επτά (117) ευρώ μέχρι χίλια εκατόν εβδομήντα (1.1170) ευρώ τα οποία κατά την διοικητική επίλυση περιορίζονται στο 1/3.

ΙΙ. Κ.Β.Σ.

1.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.     Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ
άλλων ότι εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης, οι λοιποί επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού, καθώς και οι νέοι επιτηδευματίες, κατά την έναρξη των εργασιών τους, για τους οποίους δεν προβλέπεται ειδική ένταξη.
3.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης β\' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής παιδικού σταθμού, εκπαιδευτηρίου, σχολής, φροντιστηρίου, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσης επιχείρησης ή οργανισμού με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης τηρεί και μητρώο μαθητών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση των μαθητών που φοιτούν, τη χρονολογία έναρξης της φοίτησης, το ποσό που συμφωνείται, χωριστά των διδάκτρων, των τροφείων, των μεταφορικών και των λοιπών δικαιωμάτων και τη χρονολογία διακοπής της φοίτησης.
4.     Επίσης στην παράγραφο 10.5.2.3 της 3/1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. αναφέρεται ότι η τήρηση του προβλεπόμενου μητρώου μαθητών ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις που η παρεχόμενη εκπαίδευση (μάθημα) λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που παρέχουν την εκπαίδευση (ιδιόκτητες ή μισθωμένες). Για τις περιπτώσεις που η εκπαίδευση παρέχεται σε εγκαταστάσεις τρίτων (π.χ. επιχειρήσεων πελατών κλπ.) που δεν είναι σχολές, φροντιστήρια κλπ.
     5.    Με βάση τα προαναφερόμενα και δεδομένου ότι για τον ελεύθερο επαγγελματία που παρέχει υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών δεν προβλέπεται ειδική ένταξη, προκύπτει ότι αυτός κατά την πρώτη διαχειριστική του περίοδο θα πρέπει να τηρήσει βιβλία Β\' κατηγορίας του ΚΒ.Σ., ενώ κατά τις επόμενες διαχειριστικές περιόδους θα πρέπει να τηρήσει βιβλία με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, κατηγορίας όμως όχι κατώτερης της δεύτερης. Επίσης προκύπτει ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω επιτηδευματίας διδάσκει ξένες γλώσσες σε δική του επαγγελματική εγκατάσταση (ιδιόκτητη ή μισθωμένη), υποχρεούται να τηρεί σ\' αυτήν μητρώο μαθητών, ενώ στην περίπτωση που διδάσκει τις ξένες γλώσσες αποκλειστικά στις οικίες των μαθητών του, δεν υποχρεούται να τηρεί το πρόσθετο αυτό βιβλίο.
    6.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 13 και 19 του ΚΒ.Σ., οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β\' ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδουν θεωρημένες (από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
    7.    Εξάλλου με βάση τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και ΠΟΛ.1082/2003 οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παρ.5 του άρθρου 1 Ο μεταξύ των οποίων και οι εκμεταλλευτές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών (παρ.3 του παρόντος), απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης ΕΑΦΔΣΣ του ν .1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των μηχανογραφικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές που καταχωρούνται σ'αυτά, καθώς και της θεώρησης μόνο των στοιχείων αξίας του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά (τα πρόσθετα βιβλία), την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
    8.    Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τηρείται το μητρώο μαθητών σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ.5 του παρόντος), εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά αθεώρητες Α.Π.Υ. για τις συναλλαγές που καταχωρούνται σ\' αυτό με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003», ενώ στην περίπτωση που δεν τηρείται (παροχή υπηρεσιών εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων) εκδίδονται οι ως άνω Α.Π.Υ. θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    9.    Η μη εφαρμογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και επιβάλλονται πρόστιμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 2523/1997 (Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη Φορολογική Νομοθεσία και άλλες διατάξεις).
    Η Δ/νση Εισοδήματος στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο