Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-04-2007 ]

1026741/170/0015/26.4.2007 Επιβολή κυρώσεων για μη τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «περί σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

(Επιβολή κυρώσεων για μη τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «περί σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1026741/170/0015/26.4.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1026741/170/0015/26.4.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή κυρώσεων για μη τήρηση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1082/2003 «περί σήμανσης των μηχανογραφικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

    Απαντώντας στην από 9-3-2007 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε, εάν η μη τήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων επισύρει μετά τον πέμπτο μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου τις κυρώσεις των διατάξεων περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παρ. 6 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 «περί σήμανσης των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων» καθώς επίσης και εάν η μη υποβολή της κατάστασης των σημαινόμενων παραστατικών κατά τη δήλωση έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988, όπως προβλέπεται από την ίδια ως  άνω υπουργική απόφαση επισύρει τις ίδιες κυρώσεις (περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 ε.  της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., οι υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
    Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).
2.    Στις ως άνω μνημονευόμενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 δεν αναφέρεται ως κώλυμα θεώρησης, η περίπτωση της μη τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων και επομένως η μη τήρηση του εν λόγω βιβλίου αυτή καθαυτή,  μετά τον πέμπτο μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου δεν επισύρει τις κυρώσεις της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων κατά την έννοια των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003, αφού βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις της απόφασης αυτής.
3.    Περαιτέρω με το μέτρο της σήμανσης των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ που καθιερώθηκε με την ΑΥΟΟ 1102389/913/0015/ΠΟΛ.1284/20-12-2002), (όπως συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΑΥΟΟ 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2-6-2003), ουσιαστικά καταργήθηκε η θεώρηση - διάτρηση των μηχανογραφικών φορολογικών στοιχείων μέσω των Δ.Ο.Υ. και η ασφαλής πιστοποίηση (θεώρηση κατά διάφορο τρόπο) της γνησιότητάς τους γίνεται πλέον με σήμανση μέσω των ΕΑΦΔΣΣ.
4.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον η ασφαλής πιστοποίηση της γνησιότητας των μηχανογραφικών  φορολογικών στοιχείων γίνεται με τον ανωτέρω τρόπο, αντί του προϊσχύοντος της θεώρησης διάτρησης από τη Δ.Ο.Υ., η έκδοση των εν λόγω στοιχείων (πλην των εξαιρέσεων που δεν εμπίπτουν στο μέτρο) χωρίς τις προϋποθέσεις που τίθενται με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, μεταξύ των οποίων και η δήλωση - κατάσταση των σημαινόμενων φορολογικών στοιχείων που υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης του μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται ως έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων χωρίς το στοιχείο της «παραδρομής» και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 περ. β΄ του ν.2523/1997.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο