Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2007 ]

1113217/774/0015/14.12.2007 Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

(Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1113217/774/0015/14.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1113217/774/0015/14.12.2007

ΘΕΜΑ: Εκπρόθεσμη υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Επίδραση στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

    Με την από 21.11.2007 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας, που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία μηχανογραφικά με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., λόγω οικονομικών δυσχερειών κατέβαλε το Φ.Π.Α. του τέταρτου τριμήνου του 2004 εκπρόθεσμα την 9.6.2005 και για το λόγο αυτό κατέθεσε επίσης εκπρόθεσμα, την 1.7.2005, την εκκαθαριστική του έτους 2004. Δεδομένου ότι η επιχείρηση την 1.7.2005 εξέδωσε δύο αποδείξεις λιανικής πώλησης από υπολογιστή με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ρωτάτε εάν υφίσταται θέμα επιβολής των κυρώσεων περί έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της Α.Υ..Ο.Ο ΠΟΛ 1082/2003.  Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1    . Με τις διατάξεις της παρ. 6 (ε) της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ 1082/2.6.2003 ορίζονται τα εξής: «Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31.12.2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ., οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).»
2.    Οι παραπάνω διατάξεις προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία δυνάμει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31.12.2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης και ουσιαστικά αποβλέπει στον έμμεσο πειθαναγκασμό των υπόχρεων για την μελλοντική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, παρ.  32.0).
3.        Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι εφόσον μέχρι την 30.6.2005 η επιχείρησή σας δεν είχε τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις- κωλύματα θεώρησης που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (μεταξύ των οποίων και η υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.) τα στοιχεία που εκδόθηκαν κατά την 1.7.2005 λογίζονται ως “¨αθεώρητα” για την εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003. Το γεγονός δε ότι υπέβαλε την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2004 εκπρόθεσμα, την ίδια ακριβώς ημέρα, δηλαδή την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα, δεν θεραπεύει το ελάττωμα για τα στοιχεία που εξεδόθησαν την ημέρα αυτή, καθώς κρίσιμος χρόνος για την έκδοση αθεώρητων ή μη στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 είναι από την 1.7.2005 και εφεξής.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο