Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2007 ]

1056474/374/0015/14/9/2007 Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

(Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1056474/374/0015/14/9/2007


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1056474/374/0015/14/9/2007

ΘΕΜΑ: Πρόστιμο Κ.Β.Σ. επί μη σύνταξης απογραφής από υπόχρεο τήρησης βιβλίων  Β΄ κατηγορίας.

    Με το 2167/8.6.2007 έγγραφό σας και τα όσα προφορικά μας διευκρινίσατε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας γνωρίζετε ότι από Περιφερειακή Δ/νση Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων λάβατε έκθεση ελέγχου, με την οποία καταλογίζονται σε βάρος φορολογουμένου που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας παραβάσεις μη σύνταξης απογραφής και ως εκ τούτου μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του βιβλίου απογραφών και ότι οι παραβάσεις αυτές διαπιστώθηκαν το έτος 2006 και αφορούν τις χρήσεις 2004 και 2005. Ερωτάτε δε τι πρόστιμο του Κ.Β.Σ. πρέπει να επιβληθεί για τις συγκεκριμένες παραβάσεις.

    Σχετικά με τα προαναφερόμενα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.     Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των διατάξεων αυτών και ανάγονται σε περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους κρίνονται αυτοτελώς και εκδίδεται χωριστή κατά διαχειριστική περίοδο απόφαση επιβολής προστίμου.
2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο1 (ΒΑΣ.ΥΠ.1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1), ενώ με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 1.1.2007, ορίζεται ότι κατΆ εξαίρεση, σε μη τήρηση λογιστικών βιβλίων ή τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας για τους επιτηδευματίες της ΓΆ κατηγορίας ή σε μη τήρηση του ισοζυγίου λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών ή του βιβλίου απογραφών, καθώς και σε μη σύνταξη ή εκπρόθεσμη σύνταξη του ισολογισμού ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε δύο (2) για όλες ή μερικές από τις παραπάνω παραλείψεις.
3.     Επίσης με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 39 του ίδιου νόμου από 1.1.2007, ορίζεται ότι σε περίπτωση μη καταχώρησης της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε τρία (3), ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις αυτής της περίπτωσης οριζόταν ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών ή μη τήρησης αυτού ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται σε τρία (3).
4.     Τέλος με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 3522/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος νόμου, αν προβλέπουν επιεικέστερη μεταχείριση, εφαρμόζονται και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου.
5.     Από τις προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης αΆ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 συνάγεται ότι αυτές αφορούν επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Επίσης και οι ισχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στΆ της ίδιας παραγράφου και άρθρου αφορούν τους ίδιους επιτηδευματίες, καθόσον οι επιτηδευματίες αυτοί υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών τη μεν ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα, τη δε αξία αυτών μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, ενώ οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα και την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και την αξία αυτών. Αντίθετα οι προϊσχύουσες διατάξεις της εν λόγω περίπτωσης αφορούσαν τους επιτηδευματίες που τηρούσαν βιβλία ΒΆ και ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι από το χρόνο έναρξης εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων των περιπτώσεων αΆ και στΆ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, δηλαδή από 1.1.2007 και εφεξής, αν διαπιστωθεί ότι επιτηδευματίας με βιβλία ΒΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν καταχώρησε στο βιβλίο απογραφών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων και την αξία αυτών, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές αλλά οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται σε βάρος του μια γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας ένα (1). Αντίθετα για την ίδια παράβαση με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στΆ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 προβλέπεται η επιβολή μιας γενικής παράβασης με συντελεστή βαρύτητας τρία (3). Συνεπώς στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει και δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, για τις προαναφερόμενες παραβάσεις που διέπραξε ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας πρέπει να εφαρμοστούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις, δηλαδή πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του δύο (2) γενικές παραβάσεις με συντελεστή βαρύτητας ένα (1) (δηλαδή μία για κάθε κρινόμενη χρήση).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο