Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-08-2007 ]

1067983/456/0015/13.8.2007 Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων επί παροχής υπηρεσίας.

(Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων επί παροχής υπηρεσίας. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1067983/456/0015/13.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1067983/456/0015/13.8.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων επί παροχής υπηρεσίας.

    Με την από 9.7.2007 αίτησή σας μας ρωτάτε εάν είναι νόμιμα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται για να ακυρώθούν εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα δημοσκοπήσεων (μετρήσεων ακροαματικότητας, θεαματικότητας κ.λ.π.) τα οποία βάσει σύμβασης εκδίδονται πριν την παράδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Σύμφωνα με την αίτησή σας, η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως σε υπαναχώρηση του πελάτη από τη σύμβαση λόγω οικονομικής αδυναμίας αντιμετώπισης του κόστους, αναστολής έκδοσης συγκεκριμένου εντύπου ή λειτουργίας ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. ραδιοφωνικού μέσου), σε αλλαγή  του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σε εκ παραδρομής τιμολόγηση αν και έχει λήξει η συμφωνία κ.λ.π.. Επί των ανωτέρω  σας γνωρίζουμε, καταρχήν, ότι δεν είναι δυνατή η διατύπωση οποιασδήποτε επί της ουσίας δικής μας άποψης, γιατί, εκτός του ότι αντικειμενικά αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αφορά εκτίμηση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων, θα σήμαινε ουσιαστικά υποκατάσταση στη δικαιοδοσία άλλων αρμόδιων για κρίση οργάνων.

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα σας και καθόσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την  παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 14) το Τ.Π.Υ. εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.
    Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.    
2.    Περαιτέρω, με την παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου.
3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια προς επιτηδευματίες και συντρέχουν πραγματικοί λόγοι που επηρεάζουν αρνητικά – μειωτικά την αξία των αρχικών στοιχείων, θέμα που διερευνάται κάθε φορά με την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (π.χ. έλεγχο των σχετικών συμβάσεων κ.λ.π.), είναι δυνατή από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. η διόρθωση ή ακύρωση των αρχικών στοιχείων και των σχετικών εγγραφών με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
    Δηλαδή, στην περίπτωση που επιχείρηση εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει σύμβασης και στη συνέχεια αποδεδειγμένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής (π.χ. η διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π.), είτε για λόγους που άπτονται στην ίδια, είτε για λόγους που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενό της (όπως υπαναχώρηση του αντισυμβαλλόμενου από τη σύμβαση πριν την έναρξη παροχής της υπηρεσίας), τότε δύναται να εκδώσει πιστωτικό για την ακύρωση του αρχικού τιμολογίου. Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής για συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο αντισυμβαλλόμενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αμοιβής, δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως αστικές κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε.
4.    Τέλος, τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης (συμβάσεις κ.λ.π.) αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου που διενεργούν τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα.
5.    Το παρόν έγγραφο με συνημμένη την αίτηση της ενδιαφερομένης κοινοποιείται στην Δ/νση Ελέγχου για τις τυχόν δικές της ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο