Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2007 ]

1102079/679/0015/17.12.2007 Επιβολή ή μη προστίμου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων», κατΆ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.

(Επιβολή ή μη προστίμου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων», κατΆ εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1102079/679/0015/17.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102079/679/0015/17.12.2007

ΘΕΜΑ: Επιβολή ή μη προστίμου «περί έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων»,  κατ' εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ζητάτε την άρση των συνεπειών – παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε βάρος της επιχείρησής σας λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής ΦΜΑΠ, στα πλαίσια ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής σας στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος:
α)  δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών.
 β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από 22.12.2006 δηλώσεις φόρου εισοδήματος (οικονομικά έτη 2005 και εφεξής).
Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/2003 - παράγραφος 7.β) είτε με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ΠΟΛ. 1082/2003 - παράγραφος 6.ε.).
2. Ενόψει των προαναφερόμενων η υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ    ( άμεσος φόρος), δεν εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 και κατά συνέπεια στην περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή) δεν μπορεί να γίνει λόγος για μη τήρηση των προϋποθέσεων σύννομης έκδοσης των φορολογικών στοιχείων  επιχείρησης με βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, δηλαδή έκδοσής τους ως αθεώρητων.
Αντίθετα οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται  ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη από ΦΜΑΠ άνω του προβλεπόμενου ορίου, εφόσον τα ακίνητα από τα οποία προέκυψε ο φόρος ανήκουν σε ελεγχόμενη επιχείρηση που εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία με βάση τις διατάξεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 και βέβαια τα χρέη αυτά εξακολουθούν να υφίστανται  από την 1η του έβδομου μήνα και μετά.
3. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν είχε υποβάλλει δήλωση ΦΜΑΠ,  δεν υφίσταται παράβαση σε βάρος της όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων έκδοσης των στοιχείων της κατ' εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο