Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1078935/513/0015/8.10.2007 Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατΆ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.

(Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατΆ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1078935/513/0015/8.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1078935/513/0015/8.10.2007

ΘΕΜΑ: Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων σε επιτηδευματίες κατ' εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου.

    Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, με την οποία ζητάτε διευκρινίσεις σχετικά με τον καταλογισμό κυρώσεων-παραβάσεων κατΆ εφαρμογή της αριθμ. 1059817/458/ΠΟΛ.1088/0015/27.6.2006 εγκυκλίου σε ελεγχόμενη επιχείρηση που εντάσσεται στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1082/2003 ,  και περαιτέρω διατυπώνετε τις  απόψεις σας περί του «άδικου χαρακτήρα»  της επιβολής των ως άνω κυρώσεων σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.    Με την 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 εγκύκλιο, έγινε υπόμνηση του  νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ισχύει ήδη από το διαχειριστικό έτος 2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους μόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και τις ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευματίες.
    Ειδικότερα, οι διατάξεις της παραγράφου 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003 και της παραγράφου 7.β. της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων, στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
2.    Περαιτέρω, στις φορολογικές υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύννομη έκδοση των στοιχείων είτε αθεώρητων (ΠΟΛ. 1083/03) είτε με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (ΠΟΛ. 1082/03), περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου.
    Όπως σας είναι άλλωστε γνωστό, στο ίδιο μέτρο του ελέγχου των υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται και οι επιτηδευματίες που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), οι οποίοι μάλιστα ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα Επιμελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση μη δυνάμενοι να θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς.
    Στην περίπτωση δε που δεν θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία λόγω ύπαρξης χρεών ή μη υποβολής δηλώσεων (όπως π.χ. εκκαθαριστική Φ.Π.Α.) και οι υπόψη επιτηδευματίες εκδώσουν αθεώρητα στοιχεία, επιβάλλονται σε βάρος τους οι κυρώσεις για έκδοση αθεώρητων στοιχείων (αυτοτελείς παραβάσεις), χωρίς να είναι δυνατός ο μη καταλογισμός της παράβασης εάν το δηλώσουν στη Δ.Ο.Υ. πριν τον έλεγχο ή η μείωση του προστίμου (μετάταξη στις γενικές παραβάσεις) εάν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία αυτά στα βιβλία τους πριν τον έλεγχο, δεδομένου ότι όπως έχει γίνει δεκτό, στις περιπτώσεις αυτές δεν υφίσταται η προϋπόθεση της παραδρομής (Έγγ. 1062927/19/0015/29.7.2002, 10400676/111/0015/19.4.2006).   
    Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, το πρόστιμο είναι κύρωση διοικητική και για την επιβολή του δεν απαιτείται η ύπαρξη δόλου (πρόθεσης), αλλά αρκεί η διαπίστωση της παράβασης και ουσιαστικά αποβλέπει στον έμμεσο πειθαναγκασμό των υπόχρεων για την μελλοντική συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. (ερμηνευτική εγκύκλιος 3/1992, 'Aρθρο 32.0).
3.    Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι η επιβολή των προστίμων σε βάρος των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1083/2003 και της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1082/2003, για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, (παράγραφος 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.), είναι απόλυτα σύμφωνη με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 8α' του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
    Συμπερασματικά, με την εγκύκλιο 1059817/458/ΠΟΛ. 1088/0015/27.6.2006 έγινε υπόμνηση του  νομοθετικού πλαισίου που ήδη ισχύει τόσο για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τις ενέργειες των Δ.Ο.Υ. για την διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών από τους ανωτέρω επιτηδευματίες, όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος εγγράφου, όσο και για τον καταλογισμό των διαπιστούμενων παραβάσεων και το ύψος του επιβλητέου προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.
4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, εν προκειμένω οι κυρώσεις – πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις «περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων» τυγχάνουν εφαρμογής για τις ανάγκες του ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών κατ' εφαρμογή της 1059817/458/ΠΟΛ1088/0015/27-6-2006 εγκυκλίου από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά, και κατά συνέπεια στην περίπτωσή σας εφόσον όπως αναφέρετε στη σχετική αίτηση κατά την 1/7/2004 δεν υπήρχε κώλυμα θεώρησης στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (ζήτημα σε κάθε περίπτωση πραγματικό) αλλά το κώλυμα αυτό υπήρχε κατά την  1/7/2005, οι προαναφερόμενες διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής από 1/7/2005 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο