Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-09-2007 ]

1079317/516/0015/27.9.2007 Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

(Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.:1079317/516/0015/27.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1079317/516/0015/27.9.2007

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας.

    Απαντώντας στην από 13-8-2007 αίτησή σας με την οποία θέτετε υπόψη μας ότι, κατά την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κοινοπραξίας προσκομίσθηκαν μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνες δηλώσεις των τριών μελών της βεβαιωμένες από τα τμήματα Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και Κ.Β.Σ. της αρμόδιας για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. και περαιτέρω ερωτάτε εάν οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων καθώς επίσης και εάν η φορολογική ενημερότητα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη πρέπει να έχει ημερομηνία του τρέχοντος μηνός της θεώρησης των φορολογικών στοιχείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8α του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Επί ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών, κοινωνιών και αστικών εταιρειών πρέπει να ερευνάται, μόνο κατά την πρώτη θεώρηση μετά τη σύστασή τους, εάν έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα μέλη των εταιρειών ή της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ή της αστικής εταιρείας.
2.    Από τις οδηγίες της διοίκησης σχετικά με τη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων (Εγκύκλιοι ΠΟΛ.194/1987, ΠΟΛ.1007/1990, 3/1992, Οδηγός φορολογικών διαδικασιών), δεν προκύπτει ευθέως υποχρέωση θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή της υπεύθυνης δήλωσης, για τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων, πλην όμως ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, έχει το δικαίωμα να προβαίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στην επαλήθευση των ατομικών στοιχείων, στις περιπτώσεις που από πραγματικά περιστατικά και δεδομένα δημιουργούνται αμφισβητήσεις ή υπόνοιες ως προς τη γνησιότητα της υπεύθυνης δήλωσης ή τη φορολογική ύπαρξη του δηλούντος (έγγραφό μας 1075596/902/0015/1-10-2003).  
3.    Σχετικά με την έρευνα περί των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων  προκειμένου να θεωρηθούν φορολογικά στοιχεία, θέτουμε υπόψη σας ότι επειδή τα χρέη της  παραγράφου 8α του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. καθίστανται ληξιπρόθεσμα στο χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις ΚΕΔΕ ν.δ.356/74, η φορολογική ενημερότητα για τη θεώρηση των στοιχείων με βάση τις διατάξεις αυτές πρέπει να φέρει ημερομηνία του τρέχοντος μηνός της θεώρησής τους.
4.    Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) και τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και από τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί σχετικά με τη διαδικασία της θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών δεν προκύπτει υποχρέωση αυτών να προσκομίζουν στη Δ.Ο.Υ. κατά την πρώτη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων, αλλά ούτε και για τις επόμενες θεωρήσεις αυτών, υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη παραστατικών προς καταχώρηση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο