Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2007 ]

1109919/946/0015/13.9.2007 Έλεγχος ή μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος κατά τον διενεργούμενο αυτοέλεγχο φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.

(Έλεγχος ή μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος κατά τον διενεργούμενο αυτοέλεγχο φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1109919/946/0015/13.9.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1109919/946/0015/13.9.2007

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ή μη υποβολής δήλωσης εισοδήματος κατά τον διενεργούμενο αυτοέλεγχο φορολογικών υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003.

    Με την από 11.12.2006 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η επιχείρησή σας εκδίδει αθεώρητα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 και ότι η κατάθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2006 (χρήση 2005) πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα, και συγκεκριμένα στις 10.9.2006 και όχι εντός του Μαίου του ίδιου έτους. Εν όψει των ανωτέρω ρωτάτε εάν θεωρείται ότι η επιχείρηση εξέδιδε αθεώρητα φορολογικά στοιχεία μετά την 1.7.2006 κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997.

    Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003 κάθε νέο έτος μετά την 31.12.2003 οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης αυτής συνεχίζουν να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση στοιχείων τους αθεώρητων. Από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά.
2.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006) αντικαταστάθηκε η περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και πλέον από 22.12.2006 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων) αποτελεί ρητά κώλυμα θεώρησης στοιχείων η μη υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Όπως δε διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1066/11.4.2007, κατά την πρώτη θεώρηση στοιχείων μετά τις 22.12.2006 ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θα γίνεται για τα οικονομικά έτη 2005 και εφεξής, πλην του τρέχοντος έτους θεώρησης. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί του αυτοελέγχου που πραγματοποιεί στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους ο επιτηδευματίας που εκδίδει αθεώρητα στοιχεία δυνάμει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, δηλαδή ο επιτηδευματίας οφείλει να ελέγξει για την αποφυγή κυρώσεων μεταξύ άλλων, ότι έχει υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3.          Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η μη υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2006 κατά την 1.7.2006 δεν συνιστά      παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1083/2003, συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων εν προκειμένω, δεδομένου ότι κατά το χρόνο εκείνο (κρίσιμος χρόνος) δεν αποτελούσε κώλυμα θεώρησης η παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. αλλά η παρ. 8 του άρθρου 36 του ίδιου κώδικα για τον αυτοέλεγχο εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι για τους αντίστοιχους ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά την 22.12.2007 εξεταστέο είναι, μεταξύ άλλων, εάν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος και όχι το τρέχον.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο