Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2007 ]

1107936/929/0015/4.4.2007 Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

(Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1107936/929/0015/4.4.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1107936/929/0015/4.4.2007

ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

    Απαντώντας στην από 4.12.2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄  της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 26 του άρθρου 28 του ν.3522/2006 και οι οποίες ισχύουν σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 39 αυτού του νόμου από 22/12/2006 και μετά, ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου τηρεί βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών, στο οποίο καταχωρεί για κάθε αγαθό που αγοράζει ή παραλαμβάνει από τρίτο για πώληση τη χρονολογία εισόδου και εξόδου, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατόχου και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις άλλων νόμων αναπληρώνουν τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου αυτού, εφόσον τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
    3.     Επίσης στην παράγραφο 8 του κεφαλαίου ΙΙ της 1043712/1633/468/2859/2000) μπορεί να αναπληρωθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., εφόσον αναγράφονται σ΄ αυτό και τα οριζόμενα στοιχεία του πιο πάνω ειδικού βιβλίου.
    4.      Με βάση όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., υποχρεούται να τηρεί είτε το βιβλίο μεταχειρισμένων  αγαθών της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., στο οποίο θα καταχωρεί, εκτός των άλλων, και τα δεδομένα που προβλέπονται για το ειδικό βιβλίο της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α., είτε το ειδικό αυτό βιβλίο, στο οποίο θα καταχωρεί, εκτός των άλλων, και τα δεδομένα που προβλέπονται για το πιο πάνω πρόσθετο βιβλίο του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
5.     Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 προκύπτει ότι για την πώληση αγαθών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία ή προς το κοινό εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) αντίστοιχα. Επίσης, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222Α') ορίζεται ότι, «Οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν φορολογικές ταμειακές μηχανές για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών».
        6.     Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1104/1995 διευκρινίστηκε ότι σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 36α του ν. 1642/1986 (νυν άρθρο 45 του ν. 2859/2000), εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης χειρόγραφη ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, από την οποία προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατομίκευση του πωληθέντος αγαθού κ.λ.π.). Επίσης, με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1083/2003 και 1082/2003 ορίζεται ότι οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. απαλλάσσονται αφενός της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας, στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται σ' αυτά και αφετέρου της σήμανσης με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.  σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης των φορολογικών στοιχείων που καταχωρούνται στα πρόσθετα βιβλία αντίστοιχα.
        7.     Τέλος, με την παράγραφο 13.2.3.1 της ερμηνευτικής Εγκυκλίου 3/1992, διευκρινίσθηκε ότι, οι επιτηδευματίες που πωλούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λ.π που δεν υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 36α του ν.1642/1986 και τηρούν πρόσθετο βιβλίο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., δεν έχουν υποχρέωση αναγραφής πρόσθετων στοιχείων (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη) στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, τις οποίες υποχρεούνται να εκδίδουν από φ.τ.μ. ή Η/Υ.
        8.     Με βάση τα προαναφερόμενα, τα προσήκοντα στοιχεία των συναλλαγών που αναφέρονται στο σχετική αίτησή σας, έχουν ως εξής:
     ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
    Ι) Προς πελάτες – ιδιώτες:
Κανονικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α.: Έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από φ.τ.μ. ή από Η/Υ (χωρίς σήμανση, ή με σήμανση προαιρετικά).
Καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 45 του ν. 2859/2000: Απόδειξη λιανικής πώλησης χειρόγραφη (αθεώρητη) ή από Η/Υ (χωρίς σήμανση, ή με σήμανση προαιρετικά), από την οποία θα προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής (εξατομίκευση του πωληθέντος αυτοκινήτου κλπ).
Ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των εν λόγω Α.Λ.Π. (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) αναγράφεται υποχρεωτικά η αξία τους και ο αύξων αριθμός τους στο πρόσθετο βιβλίο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημέρα έκδοσής τους.
    ΙΙ) Προς πελάτες – επιτηδευματίες: Έκδοση συνενωμένου Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου Πώλησης (θεωρημένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης  χωρίς σήμανση, αλλά θεωρημένου), ή Δ.Α. (θεωρημένου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης  με σήμανση) και ακολούθως Τ.Π. (αθεώρητου σε περίπτωση χειρόγραφης έκδοσης, ή σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης  χωρίς σήμανση) ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο εμπίπτουν οι πωλήσεις αυτές, με αναγραφή υποχρεωτικά στο πρόσθετο βιβλίο του α/α του στοιχείου και της αξίας του μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την ημέρα έκδοσής του. Τα παραπάνω Τ-ΔΑ ή Δ.Α. εκδίδονται υποχρεωτικά αθεώρητα, εφόσον ο επιτηδευματίας εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των υπόχρεων της παραγράφου 1 περ.β΄ της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003 περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο