Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2007 ]

1052875/343/0015/2/8/2007 Κυρώσεις λόγω μη θεώρησης βιβλίων Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2003 και 2007.

(Κυρώσεις λόγω μη θεώρησης βιβλίων Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2003 και 2007.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1052875/343/0015/2/8/2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1052875/343/0015/2/8/2007

ΘΕΜΑ: Κυρώσεις λόγω μη θεώρησης βιβλίων Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2003 – 2007.

    Με την από 29/5/2007 αίτησή σας και μετά τις προφορικές διευκρινίσεις που μας παράσχατε, μας γνωρίζετε ότι το Μάρτιο του 2003 κάνατε έναρξη εργασιών ως ασφαλιστικός σύμβουλος, συνεχίζετε δε έως σήμερα να ασκείτε τη δραστηριότητα αυτή. Όμως από την έναρξη των εργασιών σας μέχρι σήμερα δεν έχετε θεωρήσει βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε τι κυρώσεις πρέπει να σας επιβληθούν εξ' αιτίας αυτού του λόγου.

    Αναφορικά με το θέμα αυτό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.     Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ.  ορίζεται ότι η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού.
3.    Επίσης με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους το βιβλίο εσόδων – εξόδων επί χειρόγραφης τήρησης και τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων – εξόδων επί μηχανογραφικής τήρησης.
4.     Ακόμα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3522/2006 και η οποία ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού του νόμου από 22.12.2006, ορίζεται ότι τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην των πρόσθετων βιβλίων των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, είναι ως να μην τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν.
5.    Τέλος στην παράγραφο 30.2 της 1016853/103/0015/ΠΟΛ 1024/15.2.2007 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν. 3522/2006, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται ότι με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ρητά ως μη τήρηση βιβλίων η ενημέρωση αυτών, όταν τηρούνται χειρόγραφα, ή η εκτύπωση ή εγγραφή αυτών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, όταν τηρούνται μηχανογραφικά, μετά το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Οι νέες αυτές διατάξεις αφορούν όλα τα βιβλία που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ., με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών. Αφορούν δηλαδή το βιβλίο αγορών, το βιβλίο εσόδων – εξόδων, τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου αγορών ή του βιβλίου εσόδων – εξόδων κ.λπ. Τα εν λόγω βιβλία, όταν ενημερωθούν (επί χειρόγραφης τήρησης) ή εκτυπωθούν (επί μηχανογραφικής τήρησης) πέραν του χρόνου ενημέρωσής τους ή εκτύπωσής τους αντίστοιχα και μέχρι τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως εκπρόθεσμα ενημερωθέντα ή εκτυπωθέντα. Όταν ενημερωθούν ή εκτυπωθούν πέραν της λήξης της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα. Οι διατάξεις αυτές, που ισχύουν από 22/12/2006, καταλαμβάνουν τα βιβλία των χρήσεων που λήγουν από την ημερομηνία αυτή και μετά (πχ. χρήση 1/1 – 31/12/2006, 1/7/06 –-30/06/07). Έτσι, π.χ., τα βιβλία της χρήσης 1/1 – 31/12/2006, εάν εκτυπωθούν πέραν των προθεσμιών εκτύπωσης που ορίζονται από το άρθρο 24 και μέχρι την 31/12/2007, θεωρούνται ως εκπρόθεσμα εκτυπωθέντα. Ενώ εάν εκτυπωθούν μετά την 31/12/2007 ή δεν έχουν εκτυπωθεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή, θεωρούνται ως μη τηρηθέντα.
    6.     Από το συνδυασμό των διατάξεων που προαναφέρονται συνάγεται ότι η μη θεώρηση και ενημέρωση από μέρους σας βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2003 – 2005 συνιστά μη τήρηση αυτών. Επομένως για κάθε μία από τις χρήσεις αυτές πρέπει να σας καταλογιστεί παράβαση για μη τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 586 ευρώ, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 6 του ν. 2523/1997. Αντίθετα η μη θεώρηση και ενημέρωση από μέρους σας βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για τις χρήσεις 2006 και 2007, που διαπιστώθηκε εντός του έτους 2007, συνιστά μη ενημέρωση των βιβλίων αυτών. Συνεπώς για κάθε μία από τις χρήσεις αυτές πρέπει να σας καταλογιστεί παράβαση για μη ενημέρωση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για την οποία επιβάλλεται το ίδιο ως άνω πρόστιμο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο