Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2007 ]

1076678/488/0015/13.12.2007 Εμφάνιση εξόδων μεταφοράς επί της φορτωτικής.

(Εμφάνιση εξόδων μεταφοράς επί της φορτωτικής.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1076678/488/0015/13.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076678/488/0015/13.12.2007

ΘΕΜΑ: Εμφάνιση εξόδων μεταφοράς επί της φορτωτικής.

    Σε απάντηση της από 2.8.2007 αίτησής σας με την οποία  ρωτάτε πώς θα εμφανίσει ο πελάτης σας επί της φορτωτικής που εκδίδει, πέραν του κομίστρου, τα διάφορα έξοδα μεταφοράς (εργατικά, σημαία, διόδια) και ειδικότερα εάν τα διόδια χρεώνονται χωριστά (εκτός χρεώσεως Φ.Π.Α), ή αποφορολογημένα μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.7 περ. ζ΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως ισχύουν, στη φορτωτική περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κόμιστρο και οι λοιπές επιβαρύνσεις της μεταφοράς.
    2.     Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 11 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος, επί του τιμολογίου στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
    3.     Επίσης η Δ/νση Φ.Π.Α. με το 1076681/7169/994/Β0014 έγγραφό της προς την εταιρεία σας, το οποίο κοινοποίησε και στην υπηρεσία μας, μας γνώρισε τα ακόλουθα:
«1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.
2.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, στη φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει το λήπτη των υπηρεσιών, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας, και οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας.
3.  Σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 19, στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που λαμβάνει ο παρέχων την υπηρεσία από τον λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του λήπτη των υπηρεσιών εφόσον (α) αυτά έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία, και (β) τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα του λήπτη από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.
4.  Τα διόδια εισπράττονται έναντι χρήσεως οδικής υποδομής και ως εκ τούτου αποτελούν εν προκειμένω στοιχείο κόστους για την επιχείρηση που εκτελεί εμπορευματικές μεταφορές και η οποία έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει το κόστος αυτό. Η περαιτέρω επίρριψη αυτού του κόστους, αποτελεί μέρος της αντιπαροχής που οφείλεται από τον λήπτη της υπηρεσίας μεταφοράς αγαθών και κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, υπάγεται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή.
5.  Στην περίπτωση που από τη συμφωνία των μερών προκύπτει ότι ο λήπτης της υπηρεσίας μεταφοράς αναλαμβάνει να καλύψει και το κόστος των διοδίων, η αξία των διοδίων, χωρίς ΦΠΑ, προσαυξάνει την καθαρή αμοιβή της υπηρεσίας μεταφοράς και στο σύνολο υπολογίζεται Φόρος Προστιθεμένης Αξίας με τον κανονικό συντελεστή (19%)».
    Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, με την επιφύλαξη βέβαια των εξαιρέσεων που  προβλέπονται από αυτές, και εφόσον από την κατ ιδίαν συμφωνία προκύπτει ότι τις επιπλέον χρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των διοδίων) τις επιβαρύνεται ο εντολέας/πελάτης της μεταφοράς, συνάγεται ότι επί της φορτωτικής θα πρέπει να αναγράφονται, πέραν του κομίστρου, διακεκριμένα και εξειδικευμένα (ΣτΕ 3188/91) όλες οι επιπλέον επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των διοδίων, χωρίς Φ.Π.Α., και  στο σύνολο θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (19%), όπως προκύπτει από το προαναφερόμενο έγγραφο της Δ/νσης Φ.Π.Α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο