Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2007 ]

1102436/682/0015/30.11.2007 Έκδοση φορολογικών στοιχείων από ναυτικό πράκτορα.

(Έκδοση φορολογικών στοιχείων από ναυτικό πράκτορα.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1102436/682/0015/30.11.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1102436/682/0015/30.11.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων από ναυτικό πράκτορα.

    Με την από 23.10.2007 αίτησή σας μάς γνωρίζετε ότι ναυτικός πράκτορας με έδρα στον Πειραιά που έχει οριστεί και ως φορολογικός εκπρόσωπος θαλάσσιου μεταφορέα που εδρεύει στην Κύπρο και διενεργεί πλόες στη γραμμή Πειραιάς- Κύπρος- Χάϊφα εκδίδει φορτωτικές επ΄ ονόματι του ανωτέρω μεταφορέα. Ο θαλάσσιος ναύλος που αναγράφεται στις φορτωτικές αυτές εισπράττεται είτε από τον προαναφερθέντα ναυτικό πράκτορα είτε από τον πράκτορα του λιμένος άφιξης, της Κύπρου εν προκειμένω. Επίσης, ο εν λόγω ναυτικός πράκτορας εισπράττει πέρα από τη φορτωτική του θαλάσσιου μεταφορέα που εκδίδεται με τον παραπάνω τρόπο, τη δική του αμοιβή καθώς επίσης την αμοιβή ναυτικού πράκτορα με έδρα στην Κύπρο κατόπιν σχετικής εντολής του. Εν όψει των ανωτέρω ερωτάται τι στοιχεία πρέπει να εκδίδονται από το ναυτικό πράκτορα για τις ανωτέρω συναλλαγές και εάν κατ΄ επέκταση υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών (άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.) του τελευταίου.

    Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ο επιτηδευματίας εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε άλλο επιτηδευματία.
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ίδιου ως άνω νομοθετήματος ο μεταφορέας εκδίδει κατά την παραλαβή των προς μεταφορά αγαθών φορτωτική σε τέσσερα αντίτυπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις αυτές.
3.    Με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι “ο μεταφορέας που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές δύναται να αναθέσει την έκδοση των εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, εφόσον πριν από την ανάθεση γνωστοποιήσει τούτο εγγράφως στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο αντιπρόσωπος του ή ο πράκτοράς του”.
4.    Όπως έχει διευκρινισθεί από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1004088/33/0015/31.1.1995) οι αντιπρόσωποι ή πράκτορες έκδοσης φορτωτικών εγγράφων για λογαριασμό θαλάσσιων μεταφορέων δεν προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς, ούτε εκδίδουν φορτωτικά έγγραφα στο όνομά τους, απλώς προσφέρουν υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων προς τους εντολείς τους (θαλάσσιους μεταφορείς). Συνεπώς, συναλλασσόμενοι στις περιπτώσεις αυτές είναι ο θαλάσσιος μεταφορέας ο οποίος θα μεταφέρει τα αγαθά και στο όνομα του οποίου εκδίδεται η φορτωτική και ο φορτωτής που αναθέτει το έργο της μεταφοράς. Ο δε πράκτορας ή αντιπρόσωπος που διαμεσολαβεί ως εκδότης των εγγράφων αυτών για την προσφερόμενη υπηρεσία πρέπει να εκδίδει θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
5.    Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο ναυτικός πράκτορας εν προκειμένω εκδίδει φορτωτική για λογαριασμό του θαλάσσιου μεταφορέα, φορολογικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που υποβάλλει ο φορολογικός εκπρόσωπος με το Α.Φ.Μ. του αλλοδαπού, εφόσον, όπως είναι αυτονόητο, δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις υποβολής στοιχείων προς διασταύρωση (συναλλαγές με εξωτερικό κ.λ.π. σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1163/1994). Επίσης, ο ναυτικός πράκτορας εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την προσφερόμενη υπηρεσία της έκδοσης των φορτωτικών εγγράφων για λογαριασμό τρίτου, το οποίο υποβάλλει με τις ως άνω συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών). Τέλος, για την είσπραξη χρηματικών ποσών για λογαριασμό τόσο του εντολέα θαλάσσιου μεταφορέα, όσο και του ναυτικού πράκτορα που εδρεύει στην Κύπρο, ο ναυτικό πράκτορας (Πειραιά) δεν υποχρεούται στην έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε μη φορολογικό παραστατικό (π.χ. απόδειξη είσπραξης).
6.    Η Δ/νση Φ.Π.Α. στην οποία κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της αίτησης παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες όσον αφορά την ορθότητα ή μη ορισμού φορολογικού εκπροσώπου στη συγκεκριμένη περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο