Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-10-2007 ]

1036001/228/0015/17.10.2007 Έκδοση αποδείξεων από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

(Έκδοση αποδείξεων από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1036001/228/0015/17.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1036001/228/0015/17.10.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).

Σε απάντηση του 1036001/228/11.4.2007 εγγράφου σας με το οποίο μας ρωτάτε, για λογαριασμό παραρτήματος του …. της περιοχής σας, εάν μπορεί να γίνουν δεκτές από το ανωτέρω ταμείο, προκειμένου να καταβάλει το αναλογούν ποσό αποζημίωσης σε ασφαλισμένο του – ασθενή, χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης που έχουν εκδοθεί προς αυτόν (ασθενή) από εκμεταλλευτή ταξί, ο οποίος διαθέτει φορολογικό μηχανισμό του ν. 1809/1988 (ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου) από 16.4.2004, για τη μεταφορά του εν λόγω ασφαλισμένου – ασθενούς για ιατρικούς λόγους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1135/15.12.04 (ΦΕΚ 1951 Β') όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με την παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο.   ΠΟΛ. 1045/8.3.2005 (ΦΕΚ 370 B'), όπως και της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1019/5.2.2007 οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαλλάσσονται για τα έτη 2005, 2006, κατά τις δύο πρώτες και 2007, 2008 κατά τη δεύτερη, α) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων και β) από την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, όσον αφορά τις ευκαιριακές μισθώσεις που πραγματοποιούν. Ειδικά στα ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, οι αποδείξεις εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988».
2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ.  (π.δ. 186/92), όπως ισχύει, κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος, «Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησής του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού …. εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης».
4.    Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής:
Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ των οποίων τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα φέρουν ταξίμετρο, εκδίδουν τις αποδείξεις (για τα έτη 2005, 2006, 2007 και 2008, εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ), με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, που φέρει τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, ενώ οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ που δεν φέρουν ταξίμετρο δεν υποχρεούνται σε έκδοση αποδείξεων.
Επομένως, και καθ' όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., για μεν τις δαπάνες ευκαιριακών μισθώσεων ΤΑΞΙ που φέρουν ταξίμετρο, νόμιμο παραστατικό  στοιχείο αποτελούν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο. αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση εγκεκριμένου εκτυπωτικού μηχανισμού, για δε τις ευκαιριακές μισθώσεις ΤΑΞΙ που δεν φέρουν ταξίμετρο ή που ενώ φέρουν (ταξίμετρο) εντούτοις εκδίδουν απλές αποδείξεις είσπραξης, νόμιμο παραστατικό  φορολογικό στοιχείο αποτελεί για το ταμείο η απόδειξη δαπάνης που πρέπει να εκδίδει το ίδιο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 15 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (παρ. 2 και 3 του παρόντος). Εννοείτε επίσης ότι η αναγνώριση των δαπανών αυτών τόσο του ύψους όσο και της πραγματοποίησής τους εξαρτάται από τα  πραγματικά γεγονότα και περιστατικά, και σε κάθε περίπτωση τελικά αποτελούν διερεύνηση και κρίση του  ελέγχου από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι επειδή οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. έχουν εφαρμογή μόνο μεταξύ επιτηδευματιών, οι ιδιώτες, και εν προκειμένω οι ασφαλισμένοι του ταμείου, δεν έχουν τη δυνατότητα έκδοσης οποιουδήποτε φορολογικό στοιχείου, εάν αυτό δεν εκδοθεί από τον υπόχρεο επιτηδευματία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο