Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1089638/585/0015/7.12.2007 Αυτοπαράδοση αγαθών για μεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.

(Αυτοπαράδοση αγαθών για μεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1089638/585/0015/7.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1089638/585/0015/7.12.2007

ΘΕΜΑ: Αυτοπαράδοση αγαθών για μεταφορά χοιριδίων προς αναπαραγωγή.

        Απαντώντας στην από 21-9-2007 αίτησή σας, με την οποία ερωτάτε εάν η μεταφορά χοιριδίων παραγωγής της εταιρείας σας σε ειδικό χώρο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία αναπαραγωγής (ως χοιρομητέρες), συνιστά πράξη αυτοπαράδοσης αγαθών και κατά συνέπεια εάν υπάρχει υποχρέωση ή μη έκδοσης στοιχείου αυτοπαράδοσης, καθώς επίσης και εάν η απόφαση των κτηνιάτρων της επιχείρησης για τη συγκεκριμένη επιλογή χοιρομητέρων είναι επαρκής για την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (εφόσον απαιτείται) ή πρέπει να έχετε αντίστοιχη γνωμάτευση από Δημόσια Κτηνιατρική Υπηρεσία,  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.    Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Φ.Π.Α. με το 8187/1420/Α0014/12-11-2007 Υπηρεσιακό Σημείωμά της « Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/00) καθορίζουν τις περιπτώσεις οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθούν φορολογητέες πράξεις, θεωρούνται, κατά πλάσμα δικαίου, για την εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α., ως παραδόσεις αγαθών. Οι πράξεις αυτές συνιστούν αυτοπαράδοση αγαθών και η υπαγωγή τους στο Φ.Π.Α. εξαρτάται από το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τις πράξεις αυτές.
    Σύμφωνα με την παρ. 2 α  του ανωτέρω άρθρου, θεωρείται παράδοση αγαθών η διάθεση αγαθών από υπαγόμενη δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη του ίδιου υποκειμένου, για την οποία φυσικά δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και ως εκ τούτου με το στοιχείο αυτοπαράδοσης αναζητείται ο φόρος ο οποίος έχει εκπεστεί.
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει για τις ανάγκες της αγαθά (χοιρίδια) τα οποία τα μεταφέρει από τα εμπορεύσιμα στα πάγιά  της (επενδυτικά αγαθά), η απόκτηση των οποίων από άλλο υποκείμενο θα της παρείχε το δικαίωμα έκπτωσης. Κατά συνέπεια η πράξη αυτή δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη (αυτοπαράδοση), ορθώς εξέπεσε το Φ.Π.Α. εισροών κατά το χρόνο αγοράς των αγαθών και δεν απαιτείται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
    Επειδή όμως η εταιρεία θα έχει εκπέσει το Φ.Π.Α. εισροών με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα επενδυτικά της αυτά αγαθά, εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. για τον πενταετή διακανονισμό. Έτσι εάν πριν την παρέλευση της πενταετίας η εταιρεία πουλήσει τα αγαθά  αυτά (χοιρομητέρες προς αναπαραγωγή) ή παύσει τη χρησιμοποίησή τους, οφείλει να διενεργήσει εφάπαξ διακανονισμό στο έτος παράδοσης ή παύσης της χρησιμοποίησης, για το εναπομείναν της πενταετίας χρονικό διάστημα».
2.     Τέλος η έκδοση του ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης όπως είναι αυτονόητο δεν εξαρτάται από τις αποφάσεις των κτηνιάτρων ιδιωτών ή υπαλλήλων Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά αποκλειστικά και μόνο από το εάν η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί πράξη αυτοπαράδοσης αγαθού ή όχι, σύμφωνα με τα ανωτέρω.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο