Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1072127/471/0015/18.10.2007 Έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.

(Έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1072127/471/0015/18.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείου παράδοσης κτισμάτων.

    Σε απάντηση της από 19.7.2007 αίτησή σας, και όσον αφορά το ανωτέρω θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Με  τις διατάξεις της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1024754/187/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (Φ.Ε.Κ.Β' 311), προβλέπεται η έκδοση θεωρημένου διπλότυπου στοιχείου με τίτλο «Παράδοση κτισμάτων» από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον κύριο του οικοπέδου για κάθε οικοδομή που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ανεγείρεται επί οικοπέδου τρίτου με το σύστημα της αντιπαροχής, με την ολοκλήρωση της παράδοσης των κτισμάτων στον οικοπεδούχο.
Όπως δε διευκρινίστηκε με την αριθμ. 1041496/334/ΠΟΛ.1067/2.5.2006 εγκύκλιο, στο στοιχείο αυτό εμφανίζεται η αξία των παραδιδόμενων κτισμάτων από την κατασκευάστρια επιχείρηση στον οικοπεδούχο (η οποία αποτελεί τη φορολογητέα βάση εφαρμογής του ανάλογου συντελεστή Φ.Π.Α.) και η οποία αξία εκφράζει την απαίτηση του εργολάβου από τον οικοπεδούχο για την παρεχόμενη από αυτόν εργολαβία. Η απαίτηση αυτή αποσβένεται με την μεταβίβαση από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή στον υποδεικνυόμενο από αυτόν τρίτο των ποσοστών του οικοπέδου που αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαροχής ή με την μεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδου και καταβολής χρηματικού ποσού με βάση το προσύμφωνο. Το στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων» εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παράδοσης κτίσματος ή κτισμάτων στον οικοπεδούχο και όχι πέραν της πενταετίας από την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
Συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, είναι δυνατή η έκδοση στοιχείου «Παράδοση Κτισμάτων» είτε στο χρόνο της ολοκλήρωσης της παράδοσης των κτισμάτων ολόκληρης της οικοδομής είτε στο χρόνο της παράδοσης του κάθε κτίσματος χωριστά, από τον εργολάβο προς τον κύριο του οικοπέδου.
2.     Περαιτέρω, με την αριθμ. 1041496/334/ΠΟΛ.1067/2.5.2006 εγκύκλιο (παρ. 2.3.β΄ – Περιεχόμενο) διευκρινίστηκε ότι στο στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων», πέραν των όσων ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αναγράφεται, μεταξύ άλλων, η φορολογητέα αξία των παραδιδόμενων κτισμάτων στον οικοπεδούχο, η οποία ισούται με το τμήμα του συνολικού κόστους κατασκευής των οικοδομημάτων – κτισμάτων της «οικοδομής» (όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου) που αναλογεί στα χιλιοστά του οικοπέδου που αντιστοιχούν στα παραδιδόμενα κτίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης  δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο β΄ του ν.3427/2005).
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η αξία που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων» εκφράζει το κόστος των κτισμάτων που παραδίδονται και προκύπτει από τον επιμερισμό του κόστους κατασκευής που έχει πραγματοποιηθεί και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο.
Συνεπώς, στην περίπτωση που παραδίδεται κτίσμα στον οικοπεδούχο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το συνολικό κόστος κατασκευής της οικοδομής, στο εκδιδόμενο ειδικό στοιχείο «Παράδοση Κτισμάτων», αναγράφεται η αξία με βάση το κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο της παράδοσης του κτίσματος και με την ολοκλήρωση του συνολικού κόστους της οικοδομής (και πάντως όχι πέραν της πενταετίας από την έκδοση της οικοδομικής άδειας) εκδίδεται συμπληρωματικό του αρχικού στοιχείου, με αξία που προσδιορίζεται  με βάση το κόστος της οικοδομής που δεν λήφθηκε υπόψη στο χρόνο έκδοσης του αρχικού στοιχείoυ (έγγραφό μας 1094482/148/0015/8.10.2007) Το παρόν κοινοποιείται στη 14η Δ/νση Φ.Π.Α.  για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο