Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2007 ]

1076220/489/0015/4.10.2007 Τρόπος τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών και Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ.

(Τρόπος τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών και Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1076220/489/0015/4.10.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1076220/489/0015/4.10.2007

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών – Χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ.

    Απαντώντας στην πιο πάνω αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1.     Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών, στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει, την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλομένου.
    2.     Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης κα' της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι η ενημέρωση του βιβλίου ή διπλότυπου δελτίου εντολών γίνεται με την λήψη της εντολής.
    3.     Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι με τη λήψη της εντολής στο βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών καταχωρούνται μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εντολέα, το είδος του ακινήτου που ενδιαφέρεται να ανεύρει ο εντολέας, η διεύθυνση ή η περιοχή στην οποία αναζητείται τούτο, καθώς και η αμοιβή που συμφωνήθηκε να καταβάλλει αυτός. Επομένως κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών:
    α) Αν το πρόσωπο που δίνει την εντολή ανεύρεσης του ακινήτου ενεργεί για λογαριασμό περισσότερων από μιας εταιριών οι οποίες ανήκουν σε όμιλο, επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια εταιρία θα αγοράσει το ακίνητο, τότε στο ως άνω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται η επωνυμία και η διεύθυνση όλων των ενδιαφερόμενων εταιριών.
    β) Αν ο εντολέας ενδιαφέρεται να ανεύρει ακίνητο όχι μόνο σε μία αλλά σε πολλές περιοχές, τότε στο εν λόγω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται με τη λήψη της εντολής όλες οι περιοχές, στην περίπτωση δε που το ακίνητο ανευρεθεί σε περιοχή διαφορετική από εκείνες που έχουν καταχωρηθεί, τότε με την ολοκλήρωση της εντολής πρέπει να καταχωρείται στο πιο πάνω βιβλίο ή δελτίο και αυτή η περιοχή.
    γ) Αν ο εντολέας ενδιαφέρεται να ανεύρει ένα ακίνητο οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε περιοχή, π.χ. δίδεται εντολή ανεύρεσης ενός ακινήτου οποιουδήποτε είδους σε οποιαδήποτε περιοχή αξίας μέχρι 5.000.000 ευρώ και με απόδοση 6% – 8%, τότε στο υπόψη βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται με τη λήψη της εντολής τα στοιχεία αυτής και όταν ολοκληρωθεί η εντολή, πρέπει να καταχωρούνται και τα λοιπά στοιχεία, δηλαδή το είδος του ακινήτου, τα τετραγωνικά μέτρα αυτού και η διεύθυνσή του. Στην περίπτωση που η ως άνω εντολή αφορά περισσότερα από ένα ακίνητα, τότε στο εν λόγω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρούνται με τη λήψη αυτής της εντολής τόσες εντολές όσα είναι και τα ακίνητα τα οποία αναζητούνται.
    δ) Ανεξάρτητα που βρίσκεται το ακίνητο που ενδιαφέρεται να ανεύρει ο εντολέας, δηλαδή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης στο ως άνω βιβλίο ή δελτίο με τη λήψη της εντολής των αναγκαίων στοιχείων, καθόσον οι διατάξεις αυτές δεν κάνουν διάκριση.
    ε) Αν το ύψος της αμοιβής που θα καταβάλλει ο εντολέας δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων, θέμα πραγματικό που εξαρτάται από τον έλεγχο, τότε στο εν λόγω βιβλίο ή δελτίο πρέπει να καταχωρείται με τη λήψη της εντολής σχετική παρατήρηση στην οικεία στήλη και όταν συμφωνηθεί το ύψος της αμοιβής, να καταχωρείται αυτή στο υπόψη βιβλίο ή δελτίο, όχι όμως αργότερα από την ολοκλήρωση της εντολής (σχετ. το 1051350/462/0015/30.6.2004 έγγραφό μας).
    στ) Αν ο εντολέας δεν καταβάλλει για οποιοδήποτε λόγο την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί, δεν απαιτείται να γίνει ουδεμία καταχώρηση ή διόρθωση στο προαναφερόμενο βιβλίο ή δελτίο.
    Επίσης και όπως αναφέρεται στην 1099747/840/ΠΟΛ 1271/12.12.2002 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3052/2002, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή μεταξύ άλλων των προαναφερόμενων διατάξεων, οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με εκτιμήσεις αξίας ακινήτων ή άλλες μεσιτείες δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών.
    Αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    4.     Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 13 (παρ. 3) και 12 (παρ. 14) του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν, προκύπτει ότι το τιμολόγιο (ή η απόδειξη) παροχής υπηρεσιών (με εξαίρεση τις Α.Π.Υ. των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα) εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο ή η απόδειξη δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.
    5. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 12 (παρ.13), 18 (παρ.1) και 23 (παρ. 2ε΄) του Κ.Β.Σ. καθώς και από την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του Κ.Β.Σ. (παρ. 23.2.5.) προκύπτει ότι, σε περίπτωση λάθους αναγραφής των δεδομένων επί των φορολογικών στοιχείων, η διόρθωση αυτών επιτρέπεται να γίνει , είτε με την έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου (σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσης), εάν δεν έχει γίνει χρήση του φορολογικού στοιχείου, και στη συνέχεια έκδοση του σωστού, είτε με την εμφανή διαγράμμιση των λανθασμένων στοιχείων και αναγραφή των σωστών και με την προϋπόθεση ότι η διόρθωση αυτή γίνεται σε όλα τα αντίτυπα του στοιχείου, είτε με την έκδοση πιστωτικού  από το περιεχόμενο του οποίου, εκτός των άλλων, θα προκύπτει σαφώς και ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται και στη συνέχεια η έκδοση του σωστού.
    6.     Από τα διαλαμβανόμενα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που παρέχετε προς τους αντισυμβαλλόμενούς σας, όπως περιγράφονται στη σχετική αίτησή σας, η Α.Π.Υ εκδίδεται στο χρόνο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, χωρίς να συναρτάται ο χρόνος έκδοσής της από την είσπραξη ή όχι των αμοιβών, ή από τον διακανονισμό με τους αντισυμβαλλόμενούς σας για αποπληρωμή της σε περισσότερες δόσεις και δεδομένου ότι σ' αυτή απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο υποχρεούστε να αναγράφετε σ' αυτό την αξία και τον αύξοντα αριθμό της εκδοθείσας Α.Π.Υ. μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή της. Στη περίπτωση δε που η Α.Π.Υ. εκδοθεί κατά λάθος σε άλλη επωνυμία μπορείτε να διορθώσετε τα λανθασμένα στοιχεία ακολουθώντας τη διαδικασία, κατά περίπτωση, όπως αναλυτικά παρατίθεται στη παράγραφο 5 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο