Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2007 ]

1026544/164/0015/2.8.2007 Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης σε ιδιώτες.

(Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης σε ιδιώτες.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1026544/164/0015/2.8.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1026544/164/0015/2.8.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων για επιστροφή καρτών κινητής τηλεφωνίας χορήγηση εκ των υστέρων έκπτωσης σε ιδιώτες.

    Με την από 6.3.2007 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας ότι η εταιρεία σας έχει αντικείμενο εργασιών την εμπορία καρτών κινητής τηλεφωνίας και ζητάτε να σας γνωρίσουμε, με αφορμή τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. όπως τέθηκαν και ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/ Α΄),  σύμφωνα με τις οποίες συνιστά πλέον παροχή υπηρεσίας η διάθεση, μεταξύ άλλων, των καρτών κινητής τηλεφωνίας και εκδίδονται στοιχεία παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ. - Α.Π.Υ.), τι παραστατικό μπορείτε να εκδώσετε στις περιπτώσεις, επιστροφής κάρτας από ιδιώτη λόγω μη δυνατότητας χρησιμοποίησής της ή χορήγησης εκ των υστέρων έκπτωσης σ΄ αυτόν. Επίσης, όπως μας διευκρινίσατε με την από 29.5.2007 συμπληρωματική αίτησή σας, τις ελαττωματικές κάρτες που επιστρέφουν οι ιδιώτες, τις επιστρέφετε με τη σειρά σας στον προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια εξ΄ όσων γνωρίζετε τις καταστρέφει και σας εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο. Σε σχέση με τα ερωτήματά σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    1.     Σύμφωνα  με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006), για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., συνιστά παροχή υπηρεσίας και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.
    2.     Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1024/15.2.2007, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, διευκρινίστηκε ότι η προαναφερόμενη περίπτωση συνιστά παροχή υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά (ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα) διατίθενται απευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο. Τέτοια μέσα είναι οι κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθμευσης σκαφών αναψυχής κ.λ.π.
    Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές - ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
    Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και μετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από 1/1/2007 ή από 1/7/2007 κ.λ.π.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω μέσων να εκδίδονται αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
    3.     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), σε περίπτωση επιστροφής αγορασθέντων αγαθών εκδίδεται απόδειξη επιστροφής. Επίσης, απόδειξη επιστροφής εκδίδεται και στην περίπτωση έκπτωσης μετά την έκδοση της Α.Λ.Π., που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση θ΄ του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα και ο πελάτης συμφωνεί στην παροχή έκπτωσης (λόγω του ελαττώματος), χωρίς να επιστρέψει το αγαθό.
    4.     Περαιτέρω,  σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, τα καταστήματα  τελικής  διάθεσης  των   προϊόντων   οφείλουν να διενεργούν τις λιανικές  πωλήσεις  στην πραγματική τιμή διάθεσης των προϊόντων, δηλαδή στην τιμή  που   προκύπτει  μετά  την  αφαίρεση  της   αξίας (έκπτωση) από την αρχική τιμή του προϊόντος (Εγκ. Ε 1347/91 ΠΟΛ.321 /25.11.1987, 1028977/222/0015/ ΠΟΛ.1051/21.3.2006).
    5.     Επίσης, από τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 13, 14 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ., προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, οι χορηγούμενες εκπτώσεις μπορούν να εμφανίζονται μόνο επί των φορολογικών στοιχείων αξίας (Α.Π.Υ.) που εκδίδονται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, και όχι εκ των υστέρων με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ή άλλου αντίστοιχου  στοιχείου (π.χ. απόδειξη επιστροφής).
    6.     Περαιτέρω, με την εγκύκλιο 1020496/477/ΠΟΛ. 1022/Α0012/29.2.2004, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α΄), και όσον αφορά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12, που αναφέρονται στην παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών σε πελάτη, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης και απαιτητής αμοιβής (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου - Ισχύς από 28/1/2004), διευκρινίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις  με τις οποίες είναι δυνατή η έκδοση « πιστωτικής» απόδειξης (απόδειξη επιστροφής) στις ανωτέρω περιπτώσεις.
    7.     Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι τόσο στις περιπτώσεις   επιστροφής της κάρτας κινητής τηλεφωνίας από πελάτη - ιδιώτη στον πωλητή λόγω ελαττώματος και επιστροφής όλης της καταβληθείσας αξίας σ΄ αυτόν, για τη διάθεση της οποίας (κάρτας) πρέπει σύμφωνα με τις νέες διατάξεις ( παρ.2 του παρόντος) να εκδίδεται   Α.Π.Υ, όσο και στις περιπτώσεις χορήγησης εκ των υστέρων έκπτωσης στους ιδιώτες δεν παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις η δυνατότητα έκδοσης «πιστωτικής» απόδειξης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο