Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2007 ]

1112914/769/0015/31.12.2007 Έκδοση τιμολογίου για πολιτιστική χορηγία του ν. 3525/2007.

(Έκδοση τιμολογίου για πολιτιστική χορηγία του ν. 3525/2007.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ. Πρωτ.: 1112914/769/0015/31.12.2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :                
Τηλέφωνο      : 2103610065

1112914/769/0015/31.12.2007

ΘΕΜΑ: Έκδοση τιμολογίου για πολιτιστική χορηγία του ν. 3525/2007.

Απαντώντας στην από 23.10.2007 αίτησή σας με την οποίας μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τι είδους φορολογικό στοιχείο εκδίδεται στην περίπτωση λήψης πολιτιστικής χορηγίας, σύμφωνα με τοις διατάξεις του ν. 3525/2007 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3525/2007, “ως Πολιτιστική Χορηγία νοείται η χρηματική ή άλλη μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άϋλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού”. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου “στη σύμβαση χορηγίας καθορίζονται τα αντισταθμίσματα υπέρ του χορηγού, τα οποία πρέπει να συνάδουν προς τη φύση της πολιτιστικής χορηγίας”.
2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) “το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού”.
3.     Περαιτέρω, με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ν.π.δ.δ., κ.λ.π.) για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε επιτηδευματία ή σε πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 (Δημόσιο, ν.π.δ.δ., αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
4.        Σύμφωνα με την 531/1995 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με την 1099789/686/ΑΆ0013/ΠΟΛ. 1283/7.11.1995 εγκύκλιό μας, σε περίπτωση που η χορηγία γίνεται με αντάλλαγμα τη διαφημιστική προβολή, κατά τρόπο που κατά τη συναλλακτική πρακτική προϋποθέτει οικονομικό αντάλλαγμα, η προβολή αυτή αποτελεί αντάλλαγμα προς τη χορηγία και κατά συνέπεια υφίσταται αμφοτεροβαρής σύμβαση.
5.        Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον η έννοια της προβλεπομένης από τις διατάξεις του ν. 3525/2007 “πολιτιστικής χορηγίας” συμπίπτει με την έννοια της “χορηγίας” που δίδεται από ελευθεριότητα κατά την έννοια της άνω γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τη σχετική ερμηνεία) και έχει τα στοιχεία της αντιπαροχής, τότε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την “πολιτιστική χορηγία” αυτή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση αρκεί η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας σας (π.χ. απόδειξη είσπραξης κ.λ.π.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο